AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIE Mestská polícia v rámci protidrogovej prevencie ponúka interaktívne besedy. Referát oddelenia... arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 37% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 34% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MESTSKÁ POLÍCIA » VZNIK A HISTÓRIA

Vznik a história MP v skratke


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŽILINE

UZNESENIE

z  I. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa

11.12.1990

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

III.zriaďuje  Mestskú políciu


Mestská polícia Žilina vznikla v zmysle ustanovení § 10, ods. 2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , ako orgán mestského zastupiteľstva.

 

Na čele mestskej polície v zmysle zákona 564/1991 Zb. stojí náčelník mestskej polície, ktorého na návrh primátora mesta menuje a odvoláva  mestské zastupiteľstvo.

Organizácia, objem mzdových prostriedkov, rozsah technických prostriedkov na činnosť obecnej polície , riadenie obecnej – mestskej polície, úlohy a oprávnenia  obecných – mestských  policajtov boli špecifikované v § 19 zákona o obecnom zriadení.

Mesto Žilina začalo prijímať prvých zamestnancov Mestskej polície v apríli 1991 a svoju činnosť  zahájila v mesiaci júl 1991.

Pri výkone úloh – zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku , ochrany životného prostredia v meste, vykonávaní nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu mali mestskí policajti  oprávnenie požadovať od každého potrebné vysvetlenie na objasnenie priestupku, ukladať blokové pokuty, zisťovať totožnosť osôb a zadržať podozrivú osobu.

K 1.1.1992 vstúpil do platnosti zákon SNR  č.564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý upravil konkrétne úlohy,  organizáciu, riadenie a zastupovanie , úlohy, povinnosti a oprávnenia pracovníkov obecnej polície. Pri oprávnení pri riešení priestupkov, postupujú príslušníci mestskej polície v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Od vzniku mestskej polície až do súčasnosti  pracujú jej príslušníci v nepretržitej prevádzke. Mesto bolo rozdelené na jednotlivé „rajóny“, kde bola zo začiatku, vzhľadom na technické vybavenie, vykonávaná pešia hliadková služba. Existovali i dve motohliadky, ktorých činnosť bola zameraná na hliadkovú službu vo vzdialenejších mestských a prímestských častiach, resp. tieto vykonávali výjazd pri nahlásení oznamov a požiadaviek občanov.

Pre ilustráciu uvádzame nárast početnosti mestských policajtov v príslušných rokoch

Rok                                        počet príslušníkov MP

1992                                                   44

1995                                                   58

2000                                                   69

2005                                                   70

2010                                                   90


Organizácia  a úlohy mestskej polície

Mestská polícia ako poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a obecných vecí verejného poriadku na území mesta Žilina.

Príslušníci mestskej polície, ktorí plnia úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. Príslušníci Mestskej polície sú zamestnancami Mesta Žilina na základe pracovných zmlúv pre zamestnancov verejnej služby.

Príslušníci Mestskej polície  Žilina pracujú v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Pešou hliadkovou službou i motohliadkami zabezpečujú verejný poriadok v meste, a to jednak riešením priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch  a tiež riešením priestupkov

v zmysle všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina.

Základnými dokumentmi sú Organizačný poriadok MP Žilina  a Štatút MP Žilina.

MmExZT