AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIE Mestská polícia v rámci protidrogovej prevencie ponúka interaktívne besedy. Referát oddelenia... arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 37% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 34% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MESTSKÁ POLÍCIA »
Správa o činnosti MP Žilina za rok 2016

Mestská polícia Žilina (ďalej len MP) predkladá zákonom v stanovenej lehote Správu o činnosti za rok 2016 v zmysle ustanovení vyhlášky MV SR č. 456/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

 

 1. Tabuľková časť správy

Výkaz štatistických údajov správy o  činnosti Mestskej polície  Žilina

 

 

za obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016

 

 

1

Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície

90

 

 

1a

Skutočný počet príslušníkov mestskej polície

90

 

 

2

Počet prijatých príslušníkov mestskej polície

11

 

 

3

Počet prepustených príslušníkov mestskej polície

7

 

 

4

Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu

0

 

 

 

 

5

Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície

 

 

1

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície

1

 

 

2

Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície

 

 

1

Počet vykonaných zákrokov

19 578

 

 

2

Počet prípadov použitia zbrane

0

 

 

2a

Z toho neoprávnených

0

 

 

3

Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu

0

 

 

3a

Z toho neoprávnených

0

 

 

4

Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 

6 989

 

 

4a

Z toho neoprávnených

0

 

 

5

Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval

0

 

 

 

 

6

Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 24 hod.)

0

 

 

 

 

7

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby

0

 

 

8

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.)

0

 

 

 

 

9

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku

0

 

 

9a

Z toho so spôsobením škody na majetku obce

0

 

 

10

Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v súvislosti s ich plnením)

0

 

 

 

 

10a

Z toho so zranením príslušníka mestskej polície

0

 

 
     

IV. Činnosť pri plnení úloh mestskej polície

   

1

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka mestskej polície

7

   
   

2

Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície

18

   

3

Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru

7

   

4

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

19

   

5

Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0

   

6

Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0

   
                     

 

 

Štatistika riešenia priestupkov príslušníkmi MP Žilina v roku 2016:

 

 

§ 47

§49

§ 50

§ 22

VZN obce

Ostat.

Spolu

 

1

Celkový počet zistených

953

12

37

12 456

1 287

694

15 439

priestupkov vlastnou činnosťou

2

Celkový počet oznámených

195

11

18

3 509

271

192

4 196

priestupkov na útvar mestskej polície

3

Celkový počet uložených

550

20

5

3 327

984

454

5 340

priestupkov + §11 odst. 1, písm. a

Zák. č. 372/90 Zb.

4

Celkový počet zistených /neriešených/

20

0

0

0

22

15

57

porušení právnych noriem a nariadení

Mesta.

5

Celkový počet odložených

1

3

7

110

62

45

228

priestupkov

6

Celkový počet odovzdaných

6

0

4

53

4

92

159

priestupkov

 

Celkový počet oznámených

20

0

11

155

11

102

299

priestupkov príslušnému orgánu

8

Celkový počet priestupkov

375

0

17

11 920

350

135

12 797

prejednaných v blokovom konaní

výška finančnej hotovosti ( €)

5 035

0

270

217 885

4 065

1 530

228 785

9

Celkový počet priestupkov

176

0

11

400

125

43

755

prejednaných v blokovom konaní

vydaním bloku na pokutu

nezaplatenú na mieste

výška finančnej hotovosti (€) - predpis

 3 810

0

305

12 895

2 290

1 105

20 405

            Pozn.: 

            zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: 

 • 47 – priestupky proti verejnému poriadku
 • 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
 • 50 – priestupky proti majetku
 • 22 – priestupky na úseku dopravy
 • 11 – priestupky vyriešené pokarhaním

 

 

bod: 4. – sa nachádzajú zistené no neriešené porušenia a to: - skládky kde nebolo možné zistiť pôvodcu.

 

Stav príslušníkov MP Žilina k 1.1.2016 – 78  osôb, k 31.12.2016 – 83 osôb.

V priebehu roka 2016 skončili pracovný pomer 7 zamestnanci zaradení na pracovnú pozíciu – príslušník MP.

V mesiaci marec boli prijatí 7 zamestnanci zaradení na pracovnú pozíciu príslušník MP – kadet. Skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície v mesiaci máj vykonali 8 zamestnanci – z toho 7 kadetov a 1 civilný zamestnanec, ktorý absolvoval odbornú prípravu.

V mesiaci september boli prijatí 4 zamestnanci zaradení na pracovnú pozíciu príslušník MP – kadet.  

Fyzický stav príslušníkov MP Žilina k 31.12.2016 – 83 osôb. 

písm. b/

Počet uchádzačov, ktorí nastúpili odbornú prípravu v Školiacom a výcvikovom stredisku Mestskej polície Žilina:

V roku 2016 sa zúčastnilo odbornej prípravy 12 uchádzačov. V riadnom termíne vyhovelo 11 uchádzačov, 1 uchádzač sa zúčastnil opravnej skúšky, ktorú úspešne vykonal.

písm. c/  

Prevažujúce predmety sťažnosti na príslušníkov mestskej polície:

Predmetom sťažnosti boli prevažne výhrady voči oprávnenosti a opodstatnenosti uloženia sankcie v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a neprimerané správanie sa príslušníkov mestskej polície pri prejednávaní priestupkov.

Počet sťažností na príslušníkov MP:     7

Vyhodnotené za neopodstatnené:       4

Vyhodnotené za opodstatnené:           1

Vyhodnotené za odložené:                  2

Počet pochvál na príslušníkov mestskej polície:  13 

písm. d/  

Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach:

Výpis mimoriadnych udalostí a trestných činov:

7.1.2016 - 09:00 hod. Hliadkou bola spozorovaná podozrivá osoba Jaroslav K. Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o osobu, po ktorej OR PZSR Žilina dňa 25.6. 2015 vyhlásilo pátranie /pátranie po obvinenom/. Menovaný sa dal počas úkonu na útek a zadržaný bol na ul. Janka Kráľa pri Daňovom úrade. O veci bol telefonicky vyrozumený operačný OO PZSR Žilina – Západ, ktorého hliadka si po príchode menovaného na mieste prevzala. 

2.3.2016 - 16.58 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že v objekte zdravotného strediska sedí muž, ktorý odmieta odísť. Na mieste bola vykonaná kontrola, pri ktorej oznamovateľka uviedla, že muž Branislav R. z miesta pred príchodom hliadky utiekol. Vzhľadom na to, že išlo o osobu hľadanú PZ SR bol muž zadržaný pred miestom bydliska a následne na stálej službe MP odovzdaný privolanej hliadke OOPZ Žilina východ.

8.9.2016 - 19:00 hod. Oznamovateľka nahlásila muža ležiaceho na lavičke na Františkánskom námestí, ktorý údajne nejavil známky života. Hliadkou MP bol po príchode na lavičke zistený neznámy muž, ktorý bol po skontrolovaní životných funkcií prebudený. Okamžite začal bezdôvodne verbálne a následne aj fyzicky napádať hliadku, pričom javil známky požitia značného množstva alkoholu, prípadne inej návykovej látky. Muž napriek niekoľkým výzvam pokračoval vo fyzických atakoch voči hliadke MP a úderom päste zasiahol príslušníka MP do oblasti tváre, pričom mu spôsobil masívny opuch. Nakoľko bolo nutné vec náležite objasniť, hliadka voči mužovi použila DP /hmaty, chvaty, putá/ a predviedla ho na útvar MP.  Na útvare bolo zistené, že sa jedná o Filipa Ch. Nakoľko muž striedal stavy hystérie sprevádzané kŕčmi a apatie, vykrikoval vulgarizmy a vzápätí plakal, váľal sa po zemi a pod. bola na miesto privolaná RZP, ktorá ho za asistencie hliadky MP previezla do Fakultnej nemocnice na vyšetrenie. Vykonanou dychovou skúškou bola u menovaného zistená hladina alkoholu v hodnote – 1,13 mg/l. Zranený príslušník sa presunul na ošetrenie, o veci bolo vyrozumené vedenie MP Žilina a taktiež bola vec konzultovaná s príslušníkmi PZ, nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu. 

16.9.2016 - 16:20 hod. V herni Galaxy na ul. V. Tvrdého bol s použitím donucovacích prostriedkov /hmaty a chvaty, putá/ zadržaný Tomáš R., na ktorého bolo dňa 15.9.2016 vyhlásené spolupátranie OO PZ Žilina – Západ /rozsiahla majetková trestná činnosť/ + pátranie v Schengenskom priestore. Po konzultácií s operačným OO PZ Žilina – Západ, bol menovaný predvedený na spomenuté oddelenie. K veci bola spísaná potrebná písomná agenda. Menovaný mal v čase zadržania pri sebe dve tašky vystlané alobalovou fóliou, plné rôzneho textilného tovaru s etiketami a rôzne potreby na užívanie omamných látok

23.9.2016 - 11:30 hod. Oznamovateľka sa na ulici P. O. Hviezdoslava osobne nakontaktovala na hliadku MP s uvedením, že ju dve neznáme osoby /muž a žena/ zanedbaného vzhľadu okradli o peňaženku s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou. Uvedený skutok poškodená nahlásila na oddelení PZ odd. Železničnej polície. Podľa uvedeného popisu poškodenou sa malo pravdepodobne jednať o Luciu F. a Miroslava F., ktorí boli neskôr hliadkou MP zistení a zadržaní na autobusovej stanici a následne odovzdaní privolanej hliadke PZ ŽP. 

V mesiacoch november a december 2016 bol hliadkami MP zabezpečovaný verejný poriadok pri mimoriadnej udalosti, v ktorej sa ocitli obyvatelia bytovky na Bratislavskej ulici, ktorá bola poškodená požiarom.

písm. e/

Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

Príslušníci MP Žilina zaradený v oddeleniach výkonu A,B,C,D v roku 2016 zabezpečovali výkon úloh v príslušných častiach mesta a mestských častiach so zameraním sa na špecifiká jednotlivých častí, ktoré boli zistené vlastnou činnosťou, sprostredkované cez poslancov jednotlivých častí alebo nahlasované priamo občanmi.

Jednou z najdôležitejších úloh MP Žilina bolo dodržiavanie verejného poriadku v meste, a to hlavne v pešej zóne a riešenie problematickej dopravnej situácie v centre mesta. MP Žilina sa zameriavala na veľmi zlú situáciu s parkovaním vozidiel a následné porušovanie zákona o cestnej premávke v centre mesta.

Iná situácia bola na sídliskách, kde bolo zistených najviac priestupkov spáchaných parkovaním na trávnatých plochách, v križovatkách na chodníkoch. Ako veľký problém sa ukázalo odhaľovanie pôvodcov vandalizmu, ktorí ničili smetné nádoby, stromy a sídliskovú zeleň.

Najproblematickejšou časťou z hľadiska počtu zásahov hliadok MP Žilina zostávali centrum mesta a sídliská aj vzhľadom na vysoký počet a koncentráciu obyvateľov, menej frekventovanou oblasťou boli prímestské časti.

K problémom patrilo aj nerešpektovanie nariadení mesta o chove a držaní psov, a to hlavne zistením voľného pohybu psov, ktorý je príslušným VZN mesta zakázaný. Na eliminovanie daného problému boli vykonávané kontrolné akcie zamerané na túto problematiku.

Ďalším závažným problémom bolo znečisťovanie verejných priestranstiev skupinami mladých ľudí, ktorí sa stretávali v blízkosti obytných domov a konzumácia alkoholických nápojov na verejnom priestranstve. Vzhľadom na rastúci trend požívania alkoholických nápojov MP Žilina zvýšila v roku 2016 aj počet kontrol zameraných na konzumáciu alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. V rámci týchto kontrol bolo zistené požívanie alkoholických nápojov nielen mladistvými, ale i maloletými osobami. Priestupky, ktorých sa dopustili mladistvé osoby boli v zmysle platných právnych noriem odstúpené príslušným mestským, resp. obecným úradom, pokiaľ išlo o maloleté osoby, boli uvedené zistenia postúpené aj na sociálny odbor úradu práce a rodiny.

MP Žilina vykonávala aj viaceré bezpečnostné akcie v spolupráci s príslušnými útvarmi Policajného zboru.

Hliadková činnosť v nočných hodinách bola zameraná predovšetkým na kontrolu rušenia nočného pokoja, ochranu života a zdravia obyvateľov a návštevníkov mesta, na ochranu majetku mesta a občanov pred krádežami a poškodzovaním majetku vandalmi.

V priebehu roka 2016 hliadky MP Žilina zabezpečovali bezpečný priechod žiakov do škôl cez  priechody pre chodcov, ktoré boli z hľadiska bezpečnosti vyhodnotené ako najviac rizikové. V dňoch školského vyučovania MP Žilina zabezpečovala celkom 12 rizikových priechodov pre chodcov.

Dôležitou súčasťou oddelení výkonu MP Žilina bola hliadková činnosť v pridelených prímestských častiach, čo v spolupráci s poslancami za jednotlivé volebné obvody viedlo k väčšej spokojnosti občanov s prácou MP Žilina pri riešení vzniknutých problémov, ako aj nárastu zistených a objasnených priestupkov hlavne na úseku verejného poriadku a občianskeho spolunažívania. Každé oddelenie výkonu MP Žilina zodpovedalo za svoj pridelený obvod.

Hliadková činnosť v prímestských častiach bola zameraná hlavne na kontrolu nepovolených skládok, znečisťovanie vodných tokov vypúšťaním splaškovej vody a pod. Hliadky MP vstupovali do riešenia susedských sporov, ktoré sa v daných lokalitách vyskytovali častejšie, ako v ostatných častiach mesta.

Cyklohliadky MP Žilina boli využívané v častiach ťažko prístupným motorovým vozidlám, resp. kde bol vjazd motorovým vozidlám zakázaný, preto boli využívané  najmä v „oddychových“ zónach, lesoparkoch, prímestských častiach, na Vodnom diele, cyklotrasách, ale využívané boli aj na zabezpečenie rôznych športových podujatí.

Cyklohliadky boli velené do služieb hlavne podľa počasia, v mesiacoch apríl až október. MP Žilina disponovala v roku 2016 4 cyklohliadkami, ktoré boli velené do 4 zmien. Každá cyklohliadka bola tvorená z dvoch príslušníkov MP, ktorí v službe objasňovali všetky zistené priestupky v zmysle zákona o obecnej polícii, najčastejšie však znečisťovanie verejných priestranstiev, zakladanie čiernych skládok, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, „psíčkarov“ ale aj poškodzovanie majetku a dopravné priestupky. Týždenne objasnili cyklohliadky zhruba 60 priestupkov.  

Plnenie úloh mestskej polície bolo vykonávané v zmysle ustanovení zákona o obecnej polícii.

písm. f/

Plnenie úloh mestskej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov, alebo mladistvou do 18 rokov:

Kontrola dodržiavania zákazu predaja alkoholických a tabakových výrobkov maloletým a mladistvým. V praxi ide o dôslednú kontrolu zák. NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb,  zák. NR SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a VZN 15/2012 mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov. V zmysle zák. 564/1991 Zb. o obecnej polícii príslušníci MP vykonávajú kontrolu dodržiavania zákazu požitia alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, porušenie zákazu oznamujú obci.

Porušenie

Počet zistení

Popis

§30 zák. 373/1990 Zb.

62

Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom

VZN 15/2012 Mesta Žilina

779

Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách

Zák. 377/2004 Z. z.

416

Priestupky na úseku ochrany nefajčiarov

Zák. 564/1991 Zb.

119

Oznamovanie maloletých a mladistvých požívajúcich alkoholické nápoje

 

písm.  g/

Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí:

Prehľad zabezpečovaných akcií MP Žilina za rok 2016:

 • Fašiangový sprievod v Žiline
 • Kontroly na alkohol na území mesta
 • Slovakia cup 2016
 • Islamský kongres na Slovensku
 • Trnovské hody
 • Kladenie vencov Sad SNP
 • Majáles
 • Staromestské slávnosti
 • Iron Maiden
 • Chevra-priatelia Izraela – MsÚ
 • UEFA Európska liga TN-Rapid Viedeň
 • Žilinský mestský polmaratón
 • Pochod mestom fanklub Ultras + zápas MŠK-TT
 • Mikuláš
 • Futbalové a hokejové stretnutia MŠK a MŠHK Žilina

MP - vykonané akcie z vlastnej iniciatívy, zamerané na:

 • kontrolu požívania alkoholických nápojov na verejnosti mladistvými a maloletými osobami
 • kontrolu zmapovania bezdomovcov + poradenstvo
 • kontrolu psíčkarov
 • kontrolu daní za vjazd a zotrvanie vozidiel v pešej zóne
 • priechody počas celého školského roka
 • prevenciu – prednáškami a ukážkami práce mestskej polície pred letnými prázdninami v ZŠ 

písm. h/

Stručný popis spolupráce mestskej polície s inými orgánmi

V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii spolupracovala MP Žilina s nasledovnými orgánmi a organizáciami.

 1. Mestské a obecné polície v rámci celej SR – v zmysle požiadaviek príslušných OP, MP, ktoré sa týkali najmä spolupráce pri objasňovaní priestupkov.
 2. KR PZ Žilina, OR OZ Žilina a OO PZ v rámci celej pôsobnosti MP – poskytovanie nezúčastnených osôb pri úkonoch vykonávaných OR PZ, spolupráca pri poskytovaní údajov o osobách priestupcov, ktorých priestupky sa týkali § 50 zákona o priestupkoch, pomoc pri pátraní po  osobách, po ktorých bolo vyhlásené pátranie, pomoc pri hľadaných osobách, spolupráca pri zabezpečovaní verejného poriadku pri kultúrnych a športových akciách konaných v meste Žilina.
 3. Úrad justičnej a kriminálnej polície Žilina – ako pri ostatných už uvedených organizačných zložkách PZ.
 4. Železničná polícia Žilina – pri pátraní po osobách dopúšťajúcich sa trestnej činnosti a to hlavnej majetkovej trestnej činnosti, spolupráca pri zisťovaní páchateľov priestupkov, taktiež vo väčšine prípadov išlo o priestupky proti majetku.
 5. Hasičský a záchranný zbor Žilina – spolupráca na úseku prevencie a ochrany života a majetku občanov.
 6. Okresné úrady v rámci celej SR – odstúpenie priestupkov k správnemu konaniu, prevencia.
 7. Mestský úrad v Žiline – agenda týkajúca sa činnosti MP v súčinnosti na kompetencie MsÚ v zmysle právnych noriem.
 8. Materské, základné a stredné školy v Žiline, okres Žilina – prednášková činnosť + prevenčné projekty.

písm. i/

Názov a stručný popis uskutočneného preventívneho projektu, alebo iných uskutočnených preventívnych aktivít:

Preventívne aktivity realizované Mestskou políciou Žilina, referátu prevencie realizujú prednášky a besedy predovšetkým pre cieľovú skupinu detí a mládeže. Obsahom sú zamerané na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov. Vzhľadom na kvalitne vybavené detské dopravné ihrisko a učebňu teórie je doménou referátu prevencie mestskej polície vyučovanie dopravnej výchovy. Mestská polícia Žilina prevádzkuje stredisko prvého kontaktu, kde môžu občania požiadať o sociálne poradenstvo priamo v zariadení mestskej polície.

Cieľová skupina

Počet poslucháčov

Počet tried - zariadení

Činnosť

Seniori

723

5

Bezpečné správanie v rizikových situáciách

Predškolský vek DV

251

10

Teoretická a praktická dopravná výchova

I. stupeň ZŠ DV

2754

35

Teoretická a praktická dopravná výchova

I.,II., stupeň ZŠ

234

10

Sociálno – patologické javy

 

písm. j/

Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh mestskej polície

  značka vozidla                                            počet kusov                  špec. zariadenie

KIA SPORTAGE                                                     1

 

Kia  Magentis                                                        1                      výstražné zvukové a

                                                                                                    svetelné zariadenie

OMV Kia Cee´d                                                     5                      výstražné zvukové a

                                                                                                    svetelné zariadenie

OMV Citroen Berlingo                                             4                       výstražné zvukové a

                                                                                                     svetelné zariadenie

OMV Kia Cee ´d                                                     1 

písm. k/

Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície:

Zbrojná licencia SR séria CA 005310 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1 Žilina, IČO: 00321796

Mestská polícia Žilina používa :

90 ks zbraní – samonabíjacia pištoľ ČZ 85 /9mm

10 ks zbraní – samonabíjacia pištoľ ČZ P – 07/9mm

  1 ks            – narkotizačná zbraň zn. Drulov kaliber 13

písm. l/

Druh a stručný popis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi MP Žilina pri plnení úloh mestskej polície, ktoré určilo Mesto Žilina všeobecne záväzným nariadením: 

Viď príloha č. 1 – VZN č. 19/2007 a VZN č.  4/2013, ktorým sa mení VZN č. 19/2007

písm. m/

Druh a stručný popis technických prostriedkov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície: 

názov technického prostriedku                        počet ks

Nepriestrelná vesta                                                 10

TPZOV                                                                    35

Osobné počítače s príslušenstvom                             28

Kamerový systém - počet kamier                              64

 - počet TVP ku kamerám                                          11

Bicykle                                                                     8

Vysielač základňový                                                   1

Vysielač ručný                                                           30

Digitálny fotoaparát                                                   13

Trezor kovový                                                             5

Megafón                                                                    10

Videokamera                                                               1

Informačný systém MP Manager                                   1

Komunikačné terminály                                              21

Modem pre mobilný internet k note booku                   7                

Mobilný telefón                                                         82

Protiúderový komplet (korytnačky)                             25

Balistické prilby                                                          5

Ochranný štít                                                             20

PCO                                                                           1

GPS (kontrola trasy hliadok)                                       1

písm. n/

Využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska: 

V roku 2016 nebolo na MP Žilina zriadené chránené pracovisko.

písm. o/

Počet a stručný popis používaných monitorovacích kamerových systémov, počet kamier a iné informácie súvisiace s ich používaním:

Mestská polícia Žilina má v správe Mestský kamerový systém, ktorý obsahuje: 

24ks  IP Box kamera WDR /statická/

40ks  IP Speed Dome kamera 360° /otočná/

Záznamové zariadenie MOLEKULA MLK-PC-CMS-64 s príslušenstvom

11ks TV LCD prijímačov

Kamerový systém je vyvedený na operačné stredisko Mestskej polície Žilina s nepretržitou prevádzkou, slúži na dohľad nad verejným poriadkom a k predchádzaniu pouličnej trestnej činnosti. Kamery sú využiteľné aj pre aktuálnu koordináciu postupu bezpečnostných zložiek, hasičov, zdravotníckej služby a podobne. Výstupy z kamerového systému, či už ide o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované na základe písomnej žiadosti príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Celkový počet žiadostí za rok 2016 bol 101. 

písm. p/

Stručný popis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície, celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola obmedzená sloboda v súvislosti s narušením objektu:

Pult centrálnej  ochrany Mestskej polície v Žiline využíva systém slovenského výrobcu Fanit s.r.o. Pultový software tvorí programové vybavenie „Dunaj Pro“ prepojené s potrebným hardwarom na spracovávanie poplachových signálov s prenosom v nadhovorovom pásme JTS, prezvonením alebo zaslaním správy zo siete GSM a vyhodnocovaním signálov vlastnej podskupiny TCP/IP v rámci siete GSM. Tento typ pripojenia využíva 90% pripojených objektov. Použité poplachové ústredne na prenos sú taktiež od výrobcu Fanit s.r.o., konkrétne typy MODUS MC-128 a MODUS MC-04 s potrebným príslušenstvom. Jedná sa o 24-zónové 8 slučkové drôtové ústredne.

K 31.12.2016 bolo na PCO pripojených celkom: 103 objektov

Počet osôb zistených pri narušení objektu:               0 

písm. q/

Počet služobných psov používaných príslušníkmi MP Žilina pri plnení úloh mestskej polície a zabezpečenie ich výcviku

Mestská polícia Žilina nevlastní služobných psov. 

písm. r/

Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta upravujúcich činnosť mestskej polície

1.Uznesenie  z. 1  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v  Žiline  dňa  11. 12. 1990  -  Mestské zastupiteľstvo v Žiline, bod III. zriaďuje Mestskú políciu Žilina. 

2.VZN  č. 19/2007  o  užívaní  iných  výstrojných  súčiastok  príslušníkmi  MP  Žilina,   okrem súčiastok  rovnošaty  uvedených  v  § 22,  bode 2,  zákona  č. 564/91  Z. z. O obecnej polícii v znení neskorších dodatkov.

3.VZN č. 4/2013, ktorým sa mení nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov.

písm. s/

Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta, ktorých dodržiavanie kontroluje mestská polícia

 1. VZN č.16/2016 - O podmienkach vylepovania plagátov
 2. VZN č.9/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebísk
 3. VZN č.4/2005 - Trhový poriadok.
 4. VZN č.21/2011 - O poplatku  za znečisťovanie  ovzdušia malým zdrojom 
 5. VZN č.5/2011 - O  dani  za  užívanie  verejného  priestranstva v znení neskorších zmien a novelizácií
 6. VZN č.3/2011 - O chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina v znení neskorších zmien a novelizácií
 7. VZN č.5/2016    - O podnikateľskej  činnosti  a  určení  času  predaja  v  obchodoch  a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien a  novelizácií
 8. VZN č.11/2011 - O podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovaniasezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina v znení neskorších zmien a novelizácií
 9. VZN č.15/2009 - Udržiavanie    všeobecnej   čistoty,    ochrany   zelene  a   poriadku  na území  mesta v znení neskorších zmien a novelizácií
 10. VZN č.23/2011 - O dani za psa
 11. VZN č.8/2010 - O správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina
 12. VZN č.15/2012 - O úprave podmienok predaja, podávania  a požívania alkoholických nápojov  v znení neskorších zmien a novelizácií
 13. VZN č.3/2012 - O reklamných, informačných a propagačných zariadeniacií
 14. VZN č.10/2016 - ktorým  sa určujú  podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
 15. VZN č.25/2012 - O dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení neskorších zmien a novelizácií
 16. VZN č.14/2016 - O odpadoch
 17. VZN č.13/2016 - ktorým sa vydáva TRHOVÝ PORIADOK PRE PRÍLEŽITOSTNÝ TRH „FARMARSKY TRH“
 18. VZN č.19/2015 - O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely   ako je nevyhnutné   na  zabezpečenie   zásobovania   pitnou   vodou      v meste počas  jej  nedostatku,   o   spôsobe   náhradného  zásobovania vodou a náhradného  odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp ma území mesta Žilina

t/ iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície

K 1.1.2016 Mestská polícia Žilina prešla na nový informačný systém MP Manager. Údaje do informačného systému zadávajú príslušníci cez služobné mobilné telefóny, prípadne cez PC na operačnom stredisku.

 

Správa o činnosti MP Žilina za rok 2017

 

ODk2Y