AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  Vážený pán náčelník, dovoľte mi, pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017, poďakovať... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 8:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤKaždú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 40% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 30% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%INFORMÁCIE » Z NAŠEJ ČINNOSTI
 
Činnosť hliadok MP Žilina za rok 2017.
 
Činnosť hliadok MP Žilina za rok 2016.
 
Činnosť hliadok MP Žilina za rok 2015.
 
Činnosť hliadok MP Žilina za rok 2014.
 
Činnosť hliadok MP Žilina za rok 2013.
 
Činnosť hliadok MP Žilina za rok 2012.
 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

 

DECEMBER 2017

50. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 381

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 188

 

Okrsok Mesto - centrum: 

17:20 hod. Na MP oznamovateľ nahlásil osobu ležiacu na zastávke MHD na ul. Hálkova . Hliadkou MP bol na mieste zistený muž neznámej totožnosti, ktorý po prebudení bez akéhokoľvek dôvodu začal fyzicky napádať hliadku MP. Voči mužovi boli použité donucovacie prostriedky a bol predvedený na útvar MP za účelom zistenia totožnosti. Lustráciou bolo zistené, že sa jedná o Stanislav V., trvale bytom Žilina, ktorý bol po poučení doriešený blokom na pokutu nezaplatenú na mieste za porušenie § 47/1, a zák. č. 372/1990 Zb. – neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa.

14:50 hod. Na MP oznamovateľka nahlásila, že je fyzicky napádaná druhou ženou na ul. Kálov z dôvodu, že ju upozornila na zakázané používanie zábavnej pyrotechniky. Po príchode hliadky MP boli na mieste zistené dve ženy Katarína J. a Eszmeralda S., ktoré sa vzájomne obviňovali z fyzického a verbálneho útoku. Obe ženy boli bez zranení, po upokojení situácie hliadkou sa z miesta odobrali každá svojim smerom.

20:15 hod. Na MP sa dostavil Josef S., ktorý požiadal o kontaktovanie svojej dcéry, ktorá mu nedvíha telefón, pričom vyjadril obavy o jej zdravie. Hliadka MP spolu s menovaním navštívila jeho dcéru v prenajatom byte na ul. Hollého, ktorá uviedla, že odmieta s otcom komunikovať pre bližšie nešpecifikované rodinné nezhody.

19:01hod. Hliadkou MP poskytnutá asistencia zdravotníckemu personálu na Psychiatrickom oddelení v NsP pri ošetrení agresívneho pacienta.

07:16 hod. Na MP oznamovateľ telefonicky nahlásil strom spadnutý na elektrickom vedení nad chodníkom na ul. Univerzitná. Telefonicky vyrozumená pracovníčka MsÚ, ktorá však vzhľadom na zložitý terén nedokázala zabezpečiť odstránenie stromu. Kontaktovaní hasiči, ktorí po uzavretí priľahlej cestnej komunikácii strom spílili.

 

Okrsok Vlčince:

10:00 hod. Na MP bol prijatý oznam od občana ohľadom uhynutého diviaka na ul. Hornádska. Kynológom bol na mieste zistený uhynutý diviak, o čom bol vyrozumený príslušný poľovný hospodár, ktorý sa dostavil na miesto a zabezpečil odstránenie zvieraťa.

 

Okrsok Solinky:

19:56 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam od pani Š., ktorému na ul. Hlinská, pravdepodobne z blízkej bytovky spadol na auto matrac a rozbil mu čelné sklo. Nakoľko sa škoda týkala osobného motorového vozidla a jej výšku ani sám majiteľ nevedel určiť, bolo menovanému odporučené kontaktovať PZ SR za účelom zadokumentovania veci ako škodovej udalosti.

 

Okrsok Hájik:

23:46 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom osoby, pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, ktorá opakovane vstupuje na cestnú komunikáciu na ul. Mostná. Hliadkou MP na štvorprúdovej ceste zistený Eduard Š., značne pod vplyvom alkoholu, slabá komunikácia, nasmerovaný mimo frekventovanú komunikáciu.

 

49. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 355

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 147

 

Okrsok Mesto - centrum:

05:55 hod. Hliadka MP v PJ Galaxy na ul. V. Tvrdého, spozorovala v priestoroch herne dve osoby ponášajúce sa na hľadané osoby, ktorých podobizne boli zverejnené na stránkach www.zilinak.sk. Jednalo sa o osoby Jakub Ž. a Lenka M., ktoré si na mieste prevzala privolaná hliadka KR PZ v Žiline.

07:30 hod. Kamerovým systémom MP zistená na ul. Hlinská ležiaca osoba na zastávke MHD /veľkogaráže/. Osoba pod vplyvom alkoholu, bez zranení a potreby ošetrenia. Pri overovaní jej totožnosti nespolupracovala napriek tomu, že bola viac krát vyzvaná k predloženiu dokladu totožnosti. Tiež nespolupracovala pri poskytnutej súčinnosti na zistenie jej totožnosti a hliadku MP počas zákroku neustále verbálne napádala. Po predvedení na útvar MP Žilina, osoba predložila doklad totožnosti: Gabriel P., bytom Žilina. Po poučení o priestupku podľa §47/1, a) Zák. 372/90 Zb., bol menovaný doriešený blokom na pokutu nezaplatenú na mieste.

22:20 hod. Operačná OR PZ požiadala MP o súčinnosť pri preverení oznámenia ohľadom ležiaceho muža na ul. Jesenského pod vplyvom alkoholu pred vchodom do bytovky. Po príchode hliadky bol na mieste zistený muž, ktorý bol silne pod vplyvom alkoholu, bez viditeľných zranení, ktorý po prebratí odmietal preukázať svoju totožnosť a taktiež opustiť uvedené miesto. Z toho dôvodu bol predvedený na stálu službu MP. Lustráciou bolo zistené, že sa jedná o Stanislav V., bytom Žilina V., ktorý bol doriešený blokom na pokutu nezaplatenú na mieste za porušenie § 47/1, a zák. č. 372/1990 Zb. – neuposlúchnutie verejného činiteľa.

23:50 hod. Na MP nahlásila obsluha PJ Plzenská reštaurácia, spiaceho muža na podlahe PJ, ktorého nemôžu zobudiť. Hliadka MP zistila, že sa jedná o Petra L. značne pod vplyvom alkoholu, bez zranení. Menovaný hliadkou prebudený, odoslaný do miesta bydliska.

16:39 hod. Na MP oznamovateľ telefonicky nahlásil, že na ul. Vurumovej došlo k bitke, po ktorej jedna osoba zostala ležať na zemi. Hliadkou MP na mieste zistený silne podnapitý Stanislav V., ktorého údajne napadla jeho nahnevaná bývalá priateľka. Bez viditeľných zranení, odoslaný do miesta bydliska.

 

Okrsok Vlčince:

17:20 hod. Na MP oznamovateľ nahlásil, že pri PJ Pijo na ul. Hlboká cesta sa nachádza skrinka elektrickej rozvodne, ktorá je z polovice otvorená a chýbajúca časť dverí je vedľa nej na zemi. Hliadka MP vec preverila, dvierka svojpomocne osadila na pôvodné miesto a skrinku uzatvorila.

21:00 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom túlavého psa, ktorého odchytil na ul. Piešťanská. Hliadkou MP bol na mieste pes s čipom prevzatý od oznamovateľa. V čase o 21:55 hod. sa na útvar mestskej polície na základe vyhľadania v CRSZ dostavil majiteľ psa Július F., ktorý bol za priestupok v zmysle VZN 3/2011 (nezabránenie voľnému pohybu psa) doriešený napomenutím a psa si prevzal.

 

Okrsok Solinky:

04:08 hod. Na MP bolo signalizované narušenie chráneného objektu PCO (Mars Pubs s.r.o.) na ul. Smreková. Zodpovednou osobou bola následne telefonicky nahlásená spozorovaná osoba na kamerovom systéme z kliešťami (tzv. pákovkami) na terase uvedeného objektu. Hliadkami MP bola na mieste zistená poškodená mreža na uvedenom objekte. Na miesto sa dostavil majiteľ prevádzkarne, ktorý uviedol, že po opätovnej kontrole videozáznamu bolo vidieť ako osoby, ešte pred príchodom hliadok, opúšťajú miesto a z miesta odchádzajú nezisteným smerom. Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ Západ, ktorá si udalosť prebrala.

 

Okrsok Hájik:

22:49 hod. Operačný HaZZ požiadal o súčinnosť pri zaseknutej srnke v plote na ul. Pod sadom. Nakoľko srnka po vystrihnutí z pletiva mala značné poranenia zadných nôh a správca poľovného revíru Bánová, Závodie nebral mobilný telefón, bol vyrozumený správca poľovného revíru Hájik, ktorý si srnku po príchode prevzal.

 

48.týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 316

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 142

 

Okrsok Mesto - centrum:

03:07 hod. Oznamovateľ telefonicky požiadal o kontrolu na železničnej stanici kde by sa mal nachádzať jeho veľmi silne podnapitý syn, ktorý v Žiline prestupoval na ceste z Prahy domov do Liptovského Mikuláša. Hliadkou MP vo vestibule železničnej stanice zistený na lavičke spiaci /Patrik L. bytom Liptovský Mikuláš/ bez zranení, dezorientovaný následkom požitia väčšieho množstva alkoholu. Po dohode s otcom menovaného prevezený na stálu službu MP, kde si ho v otec prevzal do opatery.

16:35 hod. Hliadku MP na Autobusovej stanici požiadal Miroslav V., trvale bytom Zámutov , okr. Vranov nad Topľou, o odprevadenie na Železničnú stanicu. Počas pešieho presunu menovaný uviedol, že bol na Autobusovej stanici okradnutý o peňaženku s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou, asi dvojicou žien rómskej národnosti a už niekoľko hodín blúdi mestom, pričom nemá prostriedky na cestu do miesta trvalého bydliska. Vec bola telefonicky konzultovaná s OO PZ Žilina – východ, ktorej príslušník uviedol, že je potrebné, aby sa poškodený dostavil na útvar Policajného zboru. Menovaný po poučení ďalšiu pomoc hliadky odmietol.

02:19 hod. Na MP bola prijatá telefonická žiadosť servírky PJ Vix na ul. Sládkovičova ohľadom bezdomovca so záchvatom, ktorý sa nachádzal v priestoroch herne. Hliadkou MP bol na mieste zistený Ľubomír Ď., ktorý sa sťažoval na bolesti v oblasti hrudníka a sťažené dýchanie. Z uvedeného dôvodu bola na miesto privolaná RZP. V čase o 02:40 hod. si menovaného prevzali zdravotníci sanitky.

13:30 hod. Na MP bol prostredníctvom kamerového záznamu zistená pravdepodobne horiaca smetná nádoba na ul. Bratislavská. Hliadkou MP bola na mieste smetná nádoba uhasená pomocou vedra zapožičaného od obyvateľov priľahlej bytovky.

15:05 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom osôb rómskej národnosti, ktoré predávajú nože na parkovisku OD Lidl na ul. Obvodová. Hliadkou MP na mieste zistené osoby Róbert L., a Ján L., obaja menovaní za porušenie VZN mesta Žilina č. 10/2016 – nepovolený predaj, doriešení v blokovom konaní.

 

Okrsok Vlčince:

19:25 hod. Na MP oznamovateľka nahlásila ženu v priestoroch prevádzky PJ Pačino na ul. Slovanská cesta, ktorá je pod vplyvom alkoholu, obťažuje ostatných zákazníkov a odmieta opustiť priestory prevádzky. Po príchode hliadky MP bola na mieste zistená Soňa K., silne pod vplyvom alkoholu – po poučení z prevádzky vykázaná a odporučená do miesta svojho bydliska.

 

Okrsok Solinky:

20:45 hod. Operátorka HazZ telefonicky požiadala o súčinnosť pri kontrole osoby, ktorá pri jazde v areáli ubytovacích zariadení ŽU poškodila olejovú vaňu na svojom motorovom vozidle, z ktorého olej vytiekol na cestnú komunikáciu. Hliadkou MP na mieste zistený Martin J., bytom Poluvsie, ktorý uviedol, že olej odstráni v priebehu hodiny po zakúpení potrebných prostriedkov. Pri neskoršej kontrole priestranstvo zasypané neutralizačnou látkou.

12:57 hod. Na MP telefonický nahlásil oznamovateľ, domovník v obytnom dome na ul. Lichardová , že ho hrubo urazili robotníci rekonštruujúci byt, po tom, ako ich upozornil na dodržiavanie čistoty. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, kontaktovaný zástupca remeselníkov, ktorý uviedol, že išlo o nedorozumenie. Po napomenutí sa domovníkovi ospravedlnil.

 

Okrsok Hájik:

21:15 hod. Na MP oznamovateľka telefonicky nahlásila, že na verejnom priestranstve na ul. Petzvalová sa pohybujú diviaky, pričom vyjadrila obavu, aby ju nenapadli pri ceste do vchodu. Hliadkou na mieste vykonaná kontrola, dva kusy diviačej zvery odplašené .

10:30 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom túlavého psa, ktorého odchytila na ul. Jedlíkova. Pracovníkom odchytu bol pes prevzatý a odovzdaný majiteľke Katarína M., ktorá bola za priestupok v zmysle VZN 3/2011 / voľnému pohybu psa/ doriešená v blokovom konaní .

08:43 hod. Hliadkou MP riešený zrejme nepovolený výrub borovice na ul. Jedlíková. Kontaktovaný stavbyvedúci spoločnosti Strabag , ktorý uviedol, že strom odstránili vzhľadom na havarijný stav. Spísaná zápisnica o podaní vysvetlenia, úradný záznam, vyhotovená fotodokumentácia, následne postúpené na odbor životného prostredia na MsÚ.

 

NOVEMBER 2017

47. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 459

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 183

 

Okrsok Mesto - centrum:

00:35 hod. Zistený priestupok na Mariánskom nám., porušenie VZN mesta Žilina č. 15/2009 – znečistenie VP močením, ktorého sa dopustil neznámy muž javiaci známky požitia alkoholických nápojov. Nakoľko osoba odmietla predložiť doklad totožnosti a nespolupracovala ani pri poskytnutej súčinnosti jej overenia, bola po poučení predvedená na útvar MP Žilina. Po predvedení osoba predložila OP: Andrej M., bytom Žilina – Vranie. Menovaný uviedol, že má pri sebe papierovú obálku z tržbou v hodnote 2028€. Aby nedošlo k prípadnému nedorozumeniu, bola táto hotovosť spolu s menovaným prerátaná – suma sa zhodovala s uvedením menovaného. Po poučení o spáchanom priestupku bol doriešený v blokovom konaní.

23:35 hod. Na MP obsluha prevádzky s občerstvením Side Kebab na ul. Horný val , požiadala hliadku MP o vyvedenie nežiaducej osoby, ktorá obťažuje ostatných zákazníkov a sťažuje ich prácu hádkou so svojou partnerkou. Na mieste zistený Michal K., Žilina – Trnové – pod vplyvom alkoholu. V jeho prítomnosti zistená Veronika Z., bytom Makov pod vplyvom alkoholu - uviedla, že menovaný na ňu dlhší čas nalieha, aby s ním išla domov, čo ona odmietla a tento spor resp. hádka sa preniesla aj do spomenutej prevádzky. Obaja boli z prevádzky vyvedení a po poučení odporučení do miesta svojich pobytov.

04:42 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom suseda vyhadzujúceho komunálny odpad z okna bytu bytového domu na ul. A. Bernoláka. Hliadkou MP bolo na mieste s oznamovateľkou spísané Oznámenie o spáchaní priestupku proti verejnému poriadku, v ktorej ako páchateľa označila osobu Peter R. Pod oknami bolo zistené menšie vrecko s odpadom. Zo stavu bola vyhotovená fotodokumentácia.

20:51 hod. Na MP bola prijatá telefonická žiadosť vrchnej sestry z Neurologického oddelenia FNsP v Žiline o súčinnosť pri hľadaní hospitalizovaného pacienta, ktorý svojvoľne opustil uvedené oddelenie. Jednalo sa o osobu Zdenko R., trvale bytom Divinka. Popis osoby bol poskytnutý hliadkam MP za účelom zvýšeného dohľadu v pridelených okrskoch. V čase o 21:05 hod. bol menovaný vypátraný na Autobusovej stanici hliadkou. Vo veci bolo vyrozumené Neurologické oddelenie, ktoré na miesto vyslalo RZP. V čase o 21:30 hod. si hľadaného pacienta prevzali zdravotníci sanitky.

20:42 hod. Na MP nahlásil oznamovateľ, že na Novom cintoríne počul podozrivé zvuky, akoby sa niekto pokúšal odcudziť kanálové poklopy, pričom sa rozsvietili pohybové senzory, ale osoby nespozoroval. Hliadky MP skontrolovali celý cintorín, osoby, chýbajúce poklopy ani poškodenie zariadenia cintorína nezistili. V areáli cintorína hliadkami zistené roxory, rozostavaného súkromného oplotenia, ktoré sa niekto pravdepodobne pokúsil odcudziť. Na miesto sa dostavil aj oznamovateľ, ktorý telefonicky kontaktoval majiteľa roxorov rozostavaného oplotenia za účelom zabezpečenia stavebného materiálu. Ten uviedol, že vec berie na vedomie a bude riešiť až ráno. V blízkosti cintorína zistené vozidlo Audi čiernej farby. Stotožnený vodič Tibor B. bytom Žilina, v okolí cintorína ďalšie osoby nezistené.

13:38 hod. Na MP bol prijatý telefonická žiadosť o súčinnosť od pracovníčky SBS OD Mirage, pri vykázaní piatich bezdomovcov pod vplyvom alkoholu, ktorí sa jej mali vyhrážať fyzickým napadnutím. Za prítomnosti hliadky MP všetci piati opustili priestory obchodného centra.

16:35 hod. Hliadkou MP spozorovaný muž v Sade SNP, ktorý močením znečisťuje verejné priestranstvo. Pri spozorovaní hliadky MP sa dal na útek a pokračoval v ňom aj po márnych výzvach, aby od takéhoto konania upustil. Hliadkou zadržaný a lustráciou stotožnený Štefan G., bytom Krásňany. Po poučení o priestupku podľa §47/1,a Zák. 372/90 Zb. – neuposlúchnutie verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci bol doriešený v blokovom konaní.

 

Okrsok Vlčince:

17:20 hod. Na MP bola prijatá telefonická žiadosť OS KR PZ v Žiline o preverenie oznamu ohľadom osôb rómskej národnosti obťažujúcich okoloidúcich v priestore parkoviska OD Lídl na ul. Vysokoškolákov. Hliadkou MP bola na mieste prejednaný priestupok na úseku podnikania (neoprávnený výkon obchodnej činnosti vo forme predaja časopisov Nota Bene bez náležitostí), za ktorý bola Zuzana L., doriešená napomenutím a následne z miesta vykázaná.

01:47 hod. Na MP anonym nahlásil na telefón pre nepočujúcich sprejerov striekajúcich grafity pod mostom pri PJ Kubica na Rosinkách. Hliadkou MP oznam preverený a na uvedenom mieste bola spozorovaná osoba s maliarskymi potrebami a následne boli na mieste hliadkou MP zadržané ďalšie dve osoby podieľajúce sa na vykonávaní náteru/nástreku o rozmere cca 2,5 x 6 metrov. Nakoľko konanie vykazovalo znaky trestného činu, bol počas presunu hliadky na miesto požiadaný o súčinnosť formou hliadky PZ operačný obvodného oddelenia PZ Žilina východ, ktorá si po príchode na miesto osoby prevzala za účelom ďalšieho šetrenia. Jednalo sa o osoby Peter V., Marcel M., Róbert H., všetci bytom Žilina.

 

Okrsok Solinky:

10:05 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom voľne behajúceho psa na ul. Dlhá v Bytčici. Kynológom MP bol pes na mieste odchytený a vrátený jeho majiteľovi v mieste prechodného bydliska. Jednalo sa o Štefana P., ktorý bol za porušenie VZN mesta Žiliny 3/2011 o psoch doriešený v blokovom konaní.

15:14 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom vozidla jazdiaceho po cestnej zeleni na ul. Smreková. Hliadkou MP bol na mieste prejednaný priestupok (zastavenie na cestnej zeleni), za ktorý bol vodič doriešený v blokovom konaní na mieste.

 

Okrsok Hájik:

16:40 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam dispečera DP MŽ ohľadom osoby ležiacej pod stromom v areáli uvedeného objektu na ul. Kvačalova. Hliadkou MP bola na mieste zistená Júlia H., javiaca známky požitia alkoholu, bez viditeľných zranení, ktorá bola po prebudení z miesta vykázaná.

21:51 hod. Na MP bola prijatá žiadosť člena VO OD Tesco o poskytnutie súčinnosti pri vyvedení hlučne sa správajúceho zákazníka. Hliadka MP na mieste situáciu iba monitorovala a zabezpečovala výlučne verejný poriadok pri vyvádzaní osoby členmi bezpečnostnej služby na verejné priestranstvo.

Odkazy archív hlásenia ....

 

 

2017

- výpis hlásenia udalostí 6/2017 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 12/2017 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 5/2017 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 11/2017 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 4/2017 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 10/2017 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 3/2017 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 9/2017 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 2/2017 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 8/2017 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 1/2017 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 7/2017 - nájdete TU.

 

 


 

2016

- výpis hlásenia udalostí 6/2016 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 12/2016 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 5/2016 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 11/2016 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 4/2016 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 10/2016 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 3/2016 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 9/2016 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 2/2016 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 8/2016 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 1/2016 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 7/2016 - nájdete TU.

 

 


2015

 

- výpis hlásenia udalostí 6/2015 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 12/2015 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 5/2015 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 11/2015 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 4/2015 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 10/2015 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 3/2015 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 9/2015 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 2/2015 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 8/2015 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 1/2015 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 7/2015 - nájdete TU.

 


2014

- výpis hlásenia udalostí 6/2014 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 12/2014 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 5/2014 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 11/2014 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 4/2014 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 10/2014 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 3/2014 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 9/2014 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 2/2014 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 8/2014 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 1/2014 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 7/2014 - nájdete TU.


2013

- výpis hlásenia udalostí 6/2013 - TU;- výpis hlásenia udalostí 7/2013 - TU

- výpis hlásenia udalostí 5/2013 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 8/2013 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 4/2013 - nájdete TU. ;- výpis hlásenia udalostí 9/2013 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 3/2013 - nájdete TU. ;- výpis hlásenia udalostí 10/2013 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 2/2013 - nájdete TU. ;- výpis hlásenia udalostí 11/2013 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 1/2013 - nájdete TU. ;- výpis hlásenia udalostí 4/2013 - nájdete TU.


2012

- výpis hlásenia udalostí 6/2012 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 12/2012 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 5/2012 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 11/2012 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 4/2012 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 10/2012 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 3/2012 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 9/2012 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 2/2012 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 8/2012 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 1/2012 - nájdete TU. ; - výpis hlásenia udalostí 7/2012 - nájdete TU.


2011

- výpis hlásenia udalostí 12/2011 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 11/2011 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 10/2011 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí 09/2011 - nájdete TU.

- výpis hlásenia udalostí od 11.8.-31.8.2011 najdete TU.

- výpis hlásenia udalostí od 1.-10.8. nájdete TU

- výpis hlásenia udalostí 07/2011 nájdete TU

- výpis hlásenia udalostí 06/2011 nájdete TU

ODZiOT