Od 1.10. 2023 nadobúda platnosť zmena zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke , na základe ktorej už nebude možné brániť a stáť, resp. parkovať motorovými vozidlami na chodníku, aj keď vodič dodrží jeho voľnú šírku 1,5 metra . Bude možné parkovanie len na miestach, ktoré sú riadne označené dopravným značením, značkou č. 273.

Značka vozidiel s prípustnou prípustnou celkovou hmotnosťou štátu neprevyšuje 3,5 t na spôsob chodníka a vyznačeným symbolom označuje.

 

 

 

 

 

Pri nerešpektovaní § 25 ods. 1 písm. q) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. „vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku“ nezodpovedný vodič riskuje pokutu za správny delikt vo výške 78 €.

Riešenie správnych deliktov mestskou políciou

https://www.mpza.sk/objektivna-zodpovednost/