Školiace stredisko

Školiace stredisko pri Mestskej polícii v Žiline, vykonáva odbornú prípravu príslušníkov obecných a mestských polícií na základe zmluvy uzavretej s obcou, ktorá písomne požiadala o jej vykonanie. Odborná príprava je vykonávaná v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície a podľa Vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

Odborná príprava je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace. Pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 hodín a praktickej časti v rozsahu 80 hodín.

 

V teoretickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné teoretické vedomosti zamerané na výkon činnosti príslušníka obecnej polície prostredníctvom jednotlivých vyučovacích okruhov, ktorými sú:

 

 • základy právneho poriadku,
 • základy ústavného práva,
 • vybrané otázky správneho práva,
 • vybrané otázky trestného práva,
 • všeobecne záväzné nariadenia obce,
 • odborno-policajnú prípravu (poriadková služba, dopravná služba a vybrané otázky kriminalistiky),
 • etiku a psychológiu policajnej práce a služby,
 • vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

V praktickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné praktické zručnosti a návyky potrebné pre výkon služby príslušníka obecnej polície, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom praktickej prípravy v nasledujúcich vyučovacích okruhoch:

 

 • administratívne spracovávanie dokumentácie,
 • praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní zákrokov,
 • streleckú prípravu,
 • telesnú prípravu,
 • zdravotnícku prípravu,
 • techniku administratívy a základy informatiky,
 • spojovaciu prípravu.

 

Cieľom odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je poskytnúť absolventom teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky potrebné na výkon ich činnosti tak, aby po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti mohli v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov plniť všetky úlohy obecnej polície pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce,  z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

 

Po ukončení odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa vykoná skúška odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície pred komisiou z Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky – oddelenia dohľadu nad činnosťou obecných polícií. Po jej úspešnom vykonaní sa vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície.

 

Absolventov do kurzu odbornej prípravy môže prihlásiť len obec.

 


 

Organizačné pokyny k odbornej príprave príslušníkov obecných polícií:

 

Miesto konania kurzu: Školiace stredisko pri Mestskej polícii v Žiline Hollého 11, 010 01 Žilina

 

Cena odbornej prípravy: 530,- € s DPH

 

Ubytovanie:  bude sprostredkované na základe jednotlivých žiadostí nie je zahrnuté v cene kurzu

 

Cena ubytovania: cca 13€ – 18 € osoba/noc, (plus daň za ubytovanie) podľa aktuálnej ponuky ubytovacích zariadení alebo podľa dohody

 

Stravovanie: nie je zahrnuté v cene kurzu, zabezpečí si účastník individuálne

 

Termín otvorenia kurzu odbornej prípravy: 

 

MONETÁLNE NIE JE STANOVENÝ TERMÍN ĎAĽŠIEHO KURZU ODBORNEJ PRÍPRAVY

 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte vedúceho Oddelenia vzdelávania a osobitných činností: