Mestská polícia Žilina plní v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Význam prevencie nespočíva iba v aktívnom pôsobení na jednotlivcov a cieľové skupiny ohrozené rôznymi formami protispoločenskej činnosti, ale aj vo výchove a výučbe detí, ako sa správať v situáciách súvisiacich s bezpečnosťou. Preventívne aktivity útvaru zabezpečujú príslušníci mestskej polície zaradení na referáte prevencie.

Mestská polícia Žilina disponuje kvalitne vybaveným detským dopravným ihriskom s učebňou teórie, ktoré je využívané žiakmi 1. stupňa ZŠ ako aj deťmi predškolského veku v aktívnej spolupráci so základnými a materskými školami.

Viac na :https://soundcloud.com/peter-mi-ejka-214464420/detske-dopravne-ihrisko-mp-zilina