Vznik útvaru a súčasnosť

Obecné a mestské polície majú na Slovensku svoju tradíciu. Po vzniku Česko-Slovenska v roku 1918 bola prijatá recepčná norma, ktorej súčasťou bolo rozdelenie a pôsobnosť bezpečnostných služieb medzi štátnu políciu, četníctvo a mestskú políciu. Na území Slovenska vykonávali všetku správnu agendu samostatné municípiá. Krátko po vzniku Česko-Slovenska a pristúpeniu k reforme štátnej správy došlo k výraznej zmene vo forme „poštátnenia“ polície vládnym výnosom z roku 1919. V roku 1936 na základe vládneho nariadenia č. 51/1936 Zb. o organizovaní  policajnej správy a služby bolo možné štátne policajné úrady zriadiť kdekoľvek, bez ohľadu na súhlas alebo nesúhlas obce.

Počas druhej svetovej vojny Slovenská národná rada schválila nariadenie, ktoré zrušili žandárske a policajné orgány a právne zakotvila ustanovenie nového bezpečnostného orgánu, ktorým bol Zbor národnej bezpečnosti. Súčasťou tejto zložky bola i obecná polícia. V roku 1948 došlo na základe právnej úpravy k zrušeniu obecných a mestských polícií na území Slovenska.

K obnoveniu obecných a mestských polícií došlo až po roku 1989, kedy bol SNR prijatý Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií. Tomu však predchádzala legislatívna reforma obecného zriadenia vo forme Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý stanovil mestám a obciam zodpovednosť za zabezpečenie verejného poriadku na ich území, hoci i medzi úlohy Policajné zboru ako orgánu ochrany verejného poriadku patrilo zabezpečovanie verejného poriadku. Mestá sa tak v otázkach a realizovaní ochrany verejného poriadku obracali na rôzne súkromné bezpečnostné služby. Obrat nastal 3. decembra 1991, kedy SNR prijala už spomínaný Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, čo umožnilo obciam zriadiť obecnú políciu.  Túto možnosť v tom čase využilo viac ako sto miest a obcí.

Útvar Mestskej polície Žilina začal písať svoju históriu 11. decembra 1990, kedy sa konalo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Vznikol na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia.

Dňa 15.2.1991 Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie mestskej polície v počte 30 pracovníkov. Prvým náčelníkom bol vymenovaný Mgr. Gustáv Varnai. V apríli roku 1991 boli prijatí prví zamestnanci, ktorí už v júli vyšli do ulíc a začali plniť svoje úlohy. Záujem o prácu v mestskej polícií ako novej bezpečnostnej službe bol veľký, pretože po rokoch totalitného režimu sa očakávala moderná polícia západného štýlu s kvalitným materiálno-technickým vybavením a s novými zákonmi reflektujúcimi na demokratický vývoj. Výberové konanie na pozíciu mestského policajta bol náročný proces. Z množstva uchádzačov boli prijatí len muži vyšší ako 180 cm, s výbornou fyzickou kondíciou, ktorí úspešne absolvovali športové, zdravotné a psychodiagnostické testy.

Zaujímavosťou bolo tzv. hluché obdobie od júla do decembra v roku 1991, kedy ešte nebol prijatý zákon o obecnej polícií. V tomto čase „bez zákona“ bola mestská polícia často požiadaná aj štátnou políciou k zásahom v prípadoch fyzických konfliktov, hromadných ruvačiek, pretože svojou rýchlosťou, početnosťou, odhodlaním a pripravenosťou k zákrokom garantovala poriadok nielen na verejných priestranstvách, ale aj v reštauráciách, baroch a diskotékach.

Už v roku 1992 tvorilo mestskú políciu 44 príslušníkov, ktorí boli oblečení v kvalitných uniformách s charakteristickými lampasmi na nohaviciach, s čiernymi baretmi a novými pištoľami (CZ 85, 9mm luger). Vozový park tvorili vozidlá Škoda Favorit zelenej farby. Prvým sídlom útvaru bol objekt mestského úradu v Dome odborov, neskôr budova terajšieho Dopravného inšpektorátu na ul. Veľká Okružná. V roku 2002 sa policajti presťahovali do väčších, vyhovujúcich a zrekonštruovaných priestorov vlastného objektu na ul. Hollého, kde Mestská polícia Žilina sídli dodnes.

Náčelníci Mestskej polície Žilina:

Mgr. Gustáv Varnai (1991 – 2001)

Mgr. Ľubomír Hrabovec (2001 – 2003)

Miloš Michelčík (2003 – 2007)

Mgr. Stanislav Kľučka (2007 – 2011)

Ing. Milan Šamaj (2011 – 2018)

Peter Mišejka (2019 – trvá)

V súčasnosti zamestnávateľ Mesto Žilina zamestnáva 88 príslušníkov a po 30 rokoch vývoja je Mestská polícia Žilina stabilným a flexibilným, policajno-bezpečnostným orgánom mesta, ktorý 24 denne spolupôsobí pri dohľade nad bezpečnosťou viac ako 80 000 obyvateľov mesta Žilina na rozlohe 80 km2. Ako ozbrojený bezpečnostný zbor je neoddeliteľnou súčasťou obrazu mesta. Jej poslaním je pôsobenie v oblasti ochrany života a zdravia obyvateľov, majetku, verejného poriadku a ďalších hodnôt a záujmov spoločnosti a jednotlivcov. Sledujúc efektívne plnenie úloh policajno-bezpečnostného orgánu na území mesta, sú príslušníci mestskej polície zaradení do nepretržitej prevádzky v 12 hodinových zmenách, pričom plnia úlohy v štyroch územných obvodoch v zmysle rajonizácie mesta. Ide o okrsky Mesto – centrum a hromadnú bytovú výstavbu sídlisk Vlčince, Solinky a Hájik, vrátane mestských častí susediacich s uvedenými sídliskami. Okrem bežného dohľadu nad verejným poriadkom plní mestská polícia aj ďalšie úlohy. Ide o preventívno-bezpečnostné akcie, bezpečnostné opatrenia počas podujatí, monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom, odchyt zatúlaných psov, pôsobenie v oblasti prevencie atď. Neoddeliteľnou súčasťou činností je aj spolupráca so zložkami Policajného zboru, Integrovaného záchranného systému a orgánmi verejnej a štátnej správy.