Školiace stredisko

Termín otvorenia kurzu odbornej prípravy: 12.02.2024

Kurz nebude otvorený ak nebude prihlásený dostatočný počet ašpirantov.  

Organizačné pokyny k odbornej príprave príslušníkov obecných polícií: Miesto konania kurzu: Školské stredisko pri Mestskej polícii v Žiline Hollého 11, 010 01 Žilina Cena odbornej prípravy: 530,- € s DPH.

Ubytovanie:   bude sprostredkované na základe jednotlivých žiadostí.

Stravovanie:  nie je evidované v cene kurzu, bude účastníkom individuálne.

Dokumenty na stiahnutie: Žiadosť

Pre bližšie informácie kontaktujte vedúceho Oddelenia vzdelávania a osobitných činností:

Školiace stredisko pri Mestskej polícii v Žiline, vykonáva odbornú prípravu príslušníkov obecných a mestských polícií na základe zmluvy uzavretej s obcou, ktorú písomne ​​vyžiadala o jej vykonaní. Odborná príprava je vykonávaná v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície ao príprave príslušníkov obecnej polície a podľa Vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Odborná príprava je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace. Pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 hodín a praktickej časti v rozsahu 80 hodín.

V teoretickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície poskytujú základné teoretické znalosti zamerané na výkon činnosti príslušníka obecnej polície prostredníctvom jednotlivých vyučovacích okruhov, ktorými sú :

  • základy právneho poriadku,
  • základy ústavného práva,
  • vybrané otázky správneho práva,
  • vybrané otázky trestného práva,
  • všeobecne záväzné nariadenia obce,
  • odborno-policajnú prípravu (poriadková služba, dopravná služba a vybrané otázky kriminalistiky),
  • etiku a psychológiu policajnej práce a služby,
  • vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V praktickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície poskytujú základné praktické zručnosti a návyky potrebné pre výkon služby príslušníka obecnej polície, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom praktickej prípravy v nasledujúcich vyučovacích okruhoch:

  • administratívne spracovávanie dokumentácie,
  • praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní zákrokov,
  • streleckú prípravu,
  • telesnú prípravu,
  • zdravotnícku prípravu,
  • technika administratívy a základy informatiky,
  • spojovaciu prípravu.

Cieľ odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je poskytnúť absolventom teoretické vedomosti, praktické zručnosti a zručnosti potrebné na výkon ich činnosti tak, aby po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti mohli v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov plniť všetky úlohy obecnej polície pri zabezpečovaní všeobecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a úlohy vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesenia obecného zastupiteľstva az rozhodnutia starostu obce.

Po ukončení odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície vykoná skúšku odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície pred komisiou z Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky – oddelenie dohľadu nad činnosťou obecných polícií. Po jej úspešnom vykonaní sa vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície. Absolventi kurzu odbornej prípravy môžu prihlásiť len obec.