Ochrana osobných údajov/GDPR

Informovanie – kamerový systém
Prevádzkovateľ: Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@zilina.sk

Účel spracúvania: ochrana majetku a bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom
Právny základ:  plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní, súdy
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa
Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutých osôb:

  • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov