Mestský kamerový systém

Bezpečnostný kamerový systém

Bezpečnostný monitorovací kamerový systém Mesta Žilina (Prevádzkovateľ) v správe Mestskej polície Žilina (ďalej iba MsP Žilina) výrazne prispieva k prevencii kriminality a protiprávnej činnosti. Kamery sú umiestnené na viacerých frekventovaných miestach v meste, kde vďaka 24 – hodinovému režimu snímajú a monitorujú rizikové miesta. Hlavným cieľom umiestnenia bezpečnostných kamier je zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrana ich majetku a majetku Prevádzkovateľa. Záznamy z kamerového systému je možné vyhotoviť v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Záznam sa archivuje 15 dni. Po uplynutí tejto doby sa automaticky premazáva. Záznamy z kamier slúžia k zaisteniu dôležitých materiálov pre odhaľovanie trestných činov a objasňovanie priestupkov. Prostredníctvom neustáleho snímania verejných miest príslušníci MsP Žilina vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a verejným poriadkom. Od septembra 2023 budú príslušníci MsP Žilina vybavení osobnými kamerami umiestnenými na uniformách. Príslušníci MsP Žilina pri svojej činnosti zapnú nahrávanie osobnej kamery len v určených situáciách: bežné prejednávanie priestupkov s konkrétnou osobou, zaznamenávanie priebehu zákrokov a činností pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich im zo všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Rovnako tak budú môcť používať osobné kamery v iných odôvodnených situáciách v rámci pôsobnosti Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii (oprávnenie otvoriť byt, použitie zbrane atď.) a prípadnej deeskalácii napätia počas priebehu zákrokov. Dotknuté osoby budú o použití týchto kamier príslušníkmi MsP pred zásahom informované. Verejný priestor, ktorý je monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom so záznamom je označený piktogramom.

Podrobnejšie informácie o právach dotknutých osôb môžete nájsť na oficiálnom webovom sídle Prevádzkovateľa www.zilina.sk.

V súčasnosti využíva Mesto Žilina 92 bezpečnostných kamier mestského kamerového systému, z toho 60 kamier je otočných a 32 statických. Súčasťou kamerového systému mesta Žilina v správe Mestskej polície Žilina je aj 1 špeciálna kamera umiestnená na bezpilotnom lietadle-drone a od septembra 2023 budú jeho súčasťou aj osobné kamery, ktoré budú príslušníci mestskej polície nosiť na uniformách a používať ich v určených a odôvodnených situáciách.