PONUKA PREDNÁŠOK PRE MATERSKÉ a ZÁKLADNÉ ŠKOLY v MESTE ŽILINA

Mestská polícia Žilina, oddelenie prevencie, životného prostredia a správy MP ponúka pre materské a základné školy v pôsobnosti Mesta Žilina aktualizovanú ponuku prednášok na nasledovné témy:

DETI A MLÁDEŽ

Materské školy

Priateľ policajt: – deti sa veľmi jednoduchou formou zoznámia s prácou mestskej polície, naučia sa rozlišovať medzi mestskou a štátnou políciou. Priateľským a hravým prístupom sa snažíme o vytváranie pozitívneho vzťahu a dôvere detí k príslušníkom polície. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Dopraváčik – hravou a zábavnou formou deti učíme základné návyky správania sa v cestnej premávke. Výuku dopĺňame o praktické cvičenie na detskom dopravnom ihrisku. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Základné školy

Trestno – právna zodpovednosť: – získavanie základného právneho vedomia z oblasti trestného a priestupkového zákona. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Dopravná výchova pre 1. – 4. ročník: – teoretická výuka zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke doplnená o praktické cvičenia na detskom dopravnom ihrisku. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Čo slušnosť káže: – výukový program určený pre 5. ročníky ZŠ – séria 10-tich po sebe nasledujúcich tematických prednášok zameraných na prostredie a život detí: Spoznávame políciu, Hlavne bezpečne, Dávaj pozor, Nástrahy zlodejov, Násilie, Hazard, Závislosti, Drogy, Pyrotechnika, Rasizmus. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Drogy, drogové a iné závislosti: – preventívny program s prednáškou a videom zameraný na drogovú scénu a následky užívania drog a iných závislostí z trestnoprávneho a psychologického hľadiska za využitia drogového kufra s atrapami drog. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Šikana a kyberšikana: – výukový program zameraný na nezdravé životné prostredie so sociálno-patologickými javmi a prejavmi šikany na sociálnych sieťach. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Stredné školy a gymnázia (1.- 3. ročník)

Trestno – právna zodpovednosť: – získavanie základného právneho vedomia z oblasti trestného a priestupkového zákona. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Drogy, drogové a iné závislosti: – preventívny program s prednáškou a videom zameraný na drogovú scénu a následky užívania drog a iných závislostí z trestnoprávneho a psychologického hľadiska za využitia drogového kufra s atrapami drog. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Šikana a kyberšikana: – výukový program zameraný na nezdravé životné prostredie so sociálno-patologickými javmi a prejavmi šikany na sociálnych sieťach. (mám záujem o túto prednášku – klikni)

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Praktická časť výuky je realizovaná na kvalitne vybavenom dopravnom ihrisku a teória je realizovaná v učebni na Nanterskej ulici v Žiline, ktoré je v prevádzke od apríla do októbra. Termín si rezervujte v rezervačnom kalendári.

REZERVAČNÝ KALENRÁR – DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

SENIORI

Pravidelné stretnutia so seniormi v kluboch pre senioroch, domovoch dôchodcov a pod., na ktorých sú upozorňovaní na vlastnú ochranu a bezpečnosť pred nástrahami, či už pred páchateľmi trestnej činnosti, ale aj inej protispoločenskej činnosti. Pre seniorov máme pripravené osvetové a preventívne videá.

Bezpečne v meste (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Susedské vzťahy a socializácia seniorov (mám záujem o túto prednášku – klikni)

Podvody na senioroch (mám záujem o túto prednášku – klikni)

ĎALŠIE AKTIVITY

Medzinárodný deň detí – pravidelne organizovaný v Sade SNP v spolupráci s Mestom Žilina

Letné aktivity s deťmi Komunitného centra

Letné tábory na DDI

Deň mobility

Deň Zeme

Preventívne aktivity pri rôznych oslavách v meste Žilina a jeho mestských častiach

Deň otvorených dverí

PROJEKTY

Bezpečne v meste – bezpečná adresa: – pilotný projekt realizovaný Mestskou políciou Žilina, mestom Žilina, KR HaZZ Žilina, OR PZ Žilina a ďalšími partnermi.

Zámerom projektu je zvýšenie pocitu bezpečia u obyvateľov v bytových domoch v meste Žilina. Kľúčovými osobami projektu sú zástupcovia vlasníkov bytov, (tzv. domoví dôverníci). 

Začiatok projektu – marec 2023

Moderné technológie:  Podporiť bezpečnosť a verejný poriadok v uliciach Žiliny by malo 19 otočných kamier s inteligentnými funkciami, tri pevné kamery s inteligentnými funkciami, 20 osobných kamier pre príslušníkov mestskej polície a vybudovanie novej videosteny na riadiacom pracovisku mestskej polície.

Projekt prebieha

KONTAKTY

kom. JUDr. Janka Balogová, vedúca oddelenia, tel. 0905 352 640, email: prevencia@mpza.sk

ml. inšp. Bc. Martina Brezániová, referent prevencie, tel. 0905 346 582, email: brezaniova@mpza.sk

ml. inšp. Marcela Benická, referent prevencie, tel. 0905 357 259, email: benicka@mpza.sk

 


 

Všetky prednášky sú realizované po dohode so školou v jej priestoroch.

Okrem vymenovaných okruhov tém, vieme pripraviť prednášku podľa aktuálnych potrieb školy a vzniknutej situácie aj na konkrétny jav.

Záujem o ktorúkoľvek prednášku je možné nahlásiť na email: prevencia@mpza.sk alebo na telefónnych číslach: 0905 357 259, 0905 346 582


DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

V sezóne od apríla do októbra je možnosť teoretickú výuku doplniť o praktické cvičenia na našom dopravnom ihrisku – Nanterská 29, Žilina za využitia kolobežiek a bicyklov.

Záujem o prednášku a praktické cvičenia na detskom dopravnom ihrisku je možné nahlásiť na email: prevencia@mpza.sk alebo na telefónnych číslach: 0905 357 259, 0905 346 582

V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi pomôžeme, poradíme.