Noví príslušníci mestskej polície

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy, posilnilo rady Mestskej polície Žilina 8 nových policajtov. V našom meste sa tak podarilo dosiahnuť počet 88 policajtov, z ktorých je 15 žien.

Odborná príprava je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace. Pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 hodín a praktickej časti v rozsahu 80 hodín.

V teoretickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné teoretické vedomosti zamerané na výkon činnosti príslušníka obecnej polície prostredníctvom jednotlivých vyučovacích okruhov, ktorými sú: základy právneho poriadku, základy ústavného práva, vybrané otázky správneho práva, vybrané otázky trestného práva, všeobecne záväzné nariadenia obce, odborno-policajnú prípravu, etiku a psychológiu policajnej práce a služby a vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V praktickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné praktické zručnosti a návyky potrebné pre výkon služby príslušníka obecnej polície, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom praktickej prípravy v nasledujúcich vyučovacích okruhoch: administratívne spracovávanie dokumentácie, praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a počas zákrokov, streleckú prípravu, telesnú prípravu, zdravotnícku prípravu, techniku administratívy a základy informatiky a spojovaciu prípravu.