Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce:

Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina

Vnútorné a organizačné oddelenie

Referent hospodárskej správy

Predpokladaný termín nástupu dohodou.

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie, prax vítaná,
 • znalosť zákonov a legislatívy v oblasti verejného obstarávania, znalosť priebehu účtovných dokladov,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stručná charakteristika:

 • Samostatné odborné práce na úseku hospodárskej správy.
 • Vedenie evidencie objednávok v informačnom systéme samosprávy (ďalej len „ISS“), pri svojej činnosti sa riadi príslušnými zákonmi a vnútornými predpismi zamestnávateľa.
 • Spracovanie kompletnej špecifikácie tovaru alebo služieb pre oddelenie verejného obstarávania.
 • Zabezpečovanie výstroje pre príslušníkov MP, ochranných a hygienických pracovných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, spotrebného materiálu pre ostatných zamestnancov.
 • Vedenie evidencie skladových zásob na skladových kartách a v ISS.
 • Kontrola technického stavu a vybavenia budovy – zabezpečenie nevyhnutných opráv, resp. úkonov na odstránenie havarijného stavu.
 • Zabezpečovanie pravidelnej kontroly technického stavu autoparku mestskej polície, prevádzkyschopnosť a údržby autoparku.
 • Zabezpečovanie všetkých úkonov v prípade dopravnej nehody služobného motorového vozidla – úkony súvisiace s posúdením vzniknutej škody, s opravou vozidla – komunikácia s poisťovňou.
 • Kontrola stavu elektromerov, plynomerov a vodomerov v súvislosti s účtovaním spotreby predmetných energií a vody.
 • Zabezpečovanie chodu plynovej kotolne s povinnosťami vykonávanými podľa prevádzkového poriadku kotolne.

Čo ponúkame:

 • 950 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania     mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (služobný telefón, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 15.03.2021 e-mail: nabor@mpza.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.