Hliadka MP na ulici K cintorínu spozorovala muža mávajúceho mačetou, ktorý javil známky požitia alkoholu, alebo inej návykovej látky. Objasňovaním bolo zistené, že sa jedná o 30 ročnú osobu zo Žiliny. Po vykonaní potrebných úkonov, bola mužovi mačeta z preventívnych dôvodov dočasne odňatá.

👮‍♂️Priestupku sa dopustí ten, ktonosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.

🙈🙉🙊Eliminácia násilia, potláčanie propagácie agresie je v dnešnej dobe potrebné. Prostredie internetu je prirodzenou súčasťou, žiaľ aj detských životov a pasívny konzum nevhodných televíznych obsahov tiež.

🆘Téma násilia, ale aj kyberšikany je v zozname preventívnych aktivít oddelenia prevencie MP a naši lektori sú pripravení poskytnúť svoje služby najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.