Príslušníci Mestskej polície Žilina budú od 29.11.2023 používať pri svojej činnosti telové kamery.

Účelom používania kamier príslušníkmi mestskej polície v priamom výkone služby je zaznamenanie objektívnych nahrávok najmä v situáciách, kedy príslušník MP bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osôb. V týchto situáciách z dôvodu riešenia protiprávnej činnosti osôb môže dôjsť k eskalácii napätia medzi zasahujúcim príslušníkom MP  a osobou, proti ktorej zásah smeruje. Nahrávka vyhotovená kamerou umožňuje objektívne vyhodnotiť zákonnosť postupu zasahujúceho príslušníka MP, ako aj správanie a protiprávne konanie osoby, proti ktorej zásah smeroval. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné objektívne zadokumentovať priebeh celého zásahu objektívnym dôkazom. Týmto spôsobom sú chránení nielen príslušníci MP, ale aj osoby, voči ktorým príslušníci MP zakročujú.

Kamery sa budú používať len v určených situáciách:

  • prejednávanie priestupkov,
  • zaznamenávanie zákrokov a činností pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce,
  • v iných odôvodnených situáciách v rámci pôsobnosti zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Nahrávka z kamery bude použiteľná ako dôkazný prostriedok v prípadoch, kedy je príslušník MP pri vykonávaní zásahu verbálne, či fyzicky atakovaný osobou, proti ktorej zásah smeruje, a kedy spravidla dochádza k obviňovaniu príslušníka MP  z protiprávneho konania alebo z neprofesionálneho či nezdvorilého správania, prípadne zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.