Školiace stredisko

Predbežný termín otvorenia kurzu odbornej prípravy je stanovený na  02.09.2024

 

Kurz nebude otvorený ak nebude prihlásený dostatočný počet ašpirantov.

 

Organizačné pokyny k odbornej príprave príslušníkov obecných polícií: 

 

Miesto konania kurzu: Školiace stredisko Mestskej polície v Žiline, Hollého 11, 010 01 Žilina

 

Cena odbornej prípravy: 580,- € s DPH.

Ubytovanie:   bude sprostredkované na základe jednotlivých žiadostí, nie je zahrnuté v cene kurzu (v rozmedzí 9€ – 20€ v závislosti od kapacity a aktuálnych možností ubytovacieho zariadenia).

Stravovanie:  individuálne, nie je zahrnuté v cene kurzu

Dokumenty na stiahnutie: Žiadosť

 

 

Pre bližšie informácie kontaktujte vedúceho Oddelenia vzdelávania a osobitných činností:

 

 

Školiace stredisko pri Mestskej polícii v Žiline, vykonáva odbornú prípravu príslušníkov obecných a mestských polícií na základe žiadosti obce, ktorá písomne požiada o jej vykonanie. Odborná príprava je vykonávaná v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o príprave príslušníkov obecnej polície podľa Vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Odborná príprava je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace. Pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 hodín a praktickej časti v rozsahu 80 hodín.

 

V teoretickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné teoretické znalosti zamerané na výkon činnosti príslušníka obecnej polície prostredníctvom jednotlivých vyučovacích okruhov, ktorými sú:

 

 • základy právneho poriadku,
 • základy ústavného práva,
 • vybrané otázky správneho práva,
 • vybrané otázky trestného práva,
 • všeobecne záväzné nariadenia obce,
 • odborno-policajná prípravu (poriadková služba, dopravná služba a vybrané otázky kriminalistiky),
 • etika a psychológia policajnej práce a služby,
 • vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

 

V praktickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné praktické zručnosti a návyky potrebné pre výkon služby príslušníka obecnej polície, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom praktickej prípravy v nasledujúcich vyučovacích okruhoch:

 • administratívne spracovávanie dokumentácie,
 • praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní zákrokov,
 • strelecká prípravu,
 • telesná prípravu,
 • zdravotnícka prípravu,
 • technika administratívy a základy informatiky,
 • spojovacia prípravu.

 

 

Cieľom odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je poskytnúť absolventom teoretické vedomosti, praktické zručnosti a zručnosti potrebné na výkon ich činnosti tak, aby po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti mohli v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov plniť všetky úlohy obecnej polície pri zabezpečovaní všeobecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesenia obecného zastupiteľstva a z rozhodnutia starostu obce.

Po ukončení odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície vykoná ašpirant skúšku odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície pred komisiou z Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky – oddelenie dohľadu nad činnosťou obecných polícií. Po jej úspešnom vykonaní mu bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície.

Ašpirantov do kurzu odbornej prípravy môže prihlásiť len obec.