AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 38% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 32% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MP na facebooku

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1185

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 894

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1560

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1039

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1469

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 997 Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí a činnosti hliadok MP Žilina za týždeň.

JÚL 2019

27. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 350

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 271

Okrsok Mesto – centrum:

1.7.209 - 20:50 hod. Hliadkou MP zistené na ul. Štefánikova motorové vozidlo /dodávka/, ktoré stálo na parkovisku vyhradenom pre ZŤP s falošnou parkovacou kartou ZŤP. Na vozidlo bolo v prítomnosti hliadky OO PZ Žilina - Východ založené TPZOV a vyhotovená fotodokumentácia. V čase o 22:50 hod., sa k vozidlu dostavila Slávka J., bytom Liptovský Mikuláš, ktorá predložila parkovaciu kartu vykazujúcu znaky kopírovania resp. pozmeňovania. Z dôvodu podozrenia, že sa môže jednať o trestný čin, bola na miesto privolaná hliadka PZ SR a vec si prevzala.

2.7.2019 - 00:45 hod. Oznamovateľka nahlásila mladého muža, ktorý zrejme pod vplyvom alkoholu na J. Milca kope do značiek resp. iných verejnoprospešných zariadení, do vchodových dverí a motorových vozidiel. Hliadkou MP zistený Patrik H., bytom Žilina. Menovaný javil známky požitia alkoholických nápojov. Škoda na zariadeniach alebo na vozidlách nebola zistená.

23:01 hod. Oznamovateľ nahlásil, že na ul. Murgašova sa tri neznáme osoby pokúšajú poškodiť stojace vozidlo. Hliadka MP na mieste zistila Miroslava M., bytom  Žilina, Kristiána C., bytom Žilina a Mária B., bytom Žilina, ktorí stáli pri vozidle a uviedli, že vozidlo sa nepokúšali poškodiť a majiteľom je ich kamarát. Lustráciou zistený majiteľ Martin B., bytom Žilina, ktorý sa po telefonickom vyrozumení dostavil na miesto a uviedol, že dotyčné osoby pozná. Na vozidle poškodenie majiteľ nezistil a akékoľvek riešenie zo strany hliadky MP odmietol. Následne s vozidlom z miesta odišiel.

12:20 hod. Prijatý telefonický oznam VO Vural ohľadom dezorientovanej staršej pani na ulici A. Rudnaya. Hliadkou MP na mieste zistené, že sa jedná o  Boženu K., toho času klientku sociálneho domu Úsmev, na ul. Osiková. Menovaná bola hliadkou prevezená naspäť, do uvedeného zariadenia.

6.7.2019 - 10:55 hod. Prijatý anonymný telefonický  oznam ohľadom prostitútok, ktoré si umiestnili stoličky na cestnú komunikáciu na ul. Zábrežná a svojím správaním vzbudzujú verejné pohoršenie. Hliadkou MP na mieste zistené Anna S., Beáta S., a Martina D., ktoré boli za priestupok proti §47/1d Zák. 372/1990 Zb. – znečistenie verejného priestranstva komunálnym odpadom doriešené na mieste napomenutím.  

7.7.2019 - 23:01 hod. Kamerovým systémom mesta zistená skupina štyroch mladých osôb na Nám. A. Hlinku, z ktorej sa dvaja muži dopustili priestupku proti §47/1d Zák. 372/1990 Zb. – znečistenie verejného priestranstva močením. Skupina sa po spozorovaní hliadky MP dala na útek, avšak za pomoci kamerového systému bola hliadkou dostihnutá na ul. V. Tvrdého. Nakoľko sa jednalo aj o neplnoleté osoby, ktoré javili známky požitia alkoholu, boli vykonané dve dychové skúšky s pozitívnym výsledkom: mladistvý Richard K., za priestupok §47/1d Zák. 372/1990 Zb., doriešený napomenutím, maloletý Róbert V., ktorého si v čase o 00:40 hod. osobne prevzala matka. Patrik V.,  bol za priestupok proti §30/1a Zák. 372/1990 Zb. - umožnil požiť alkohol mladistvej a maloletej osobe doriešený blokom na pokutu nezaplatenú na mieste.

Okrsok Vlčince:

1.7.2019 - 23:15 hod. Oznamovateľka nahlásila, že na jej balkóne na 1. poschodí na ul. Nanterská je muž, ktorý jej demontuje satelitnú anténu. Pred príchodom hliadky MP muž z balkóna ušiel na neznáme miesto. Po konzultácií s oznamovateľkou bolo zistené, že muž je jej bývalý partner. Na anténe bola spôsobená škoda nezistenej hodnoty. Oznamovateľka poučená o možnosti riešenia veci v priestupkovom resp. v trestnom konaní po vyčíslení škody. Nakoľko sa schválnosti zo strany bývalého partnera opakujú, bola tiež odporučená vec riešiť v občianskoprávnom konaní.

15:20 hod. Na základe mailového podnetu vedúceho odboru životného prostredia MsÚ Žilina hliadkou MP preverený oznam ohľadom Oľgy P., bytom  Žilina, ktorá pod oknami paneláku na ul. Ľubľanská robí predzáhradku, pričom sa z uvedeného miesta šíri zápach, ktorý v značnej miere obťažuje susedov a zápach pravdepodobne pochádza z použitého hnojiva. Preverovaním hliadkou na mieste bolo zistené, že oznam sa zakladá na pravde, menovaná sa k veci odmietla písomne vyjadriť v zápisnici o podaní vysvetlenie a taktiež nedisponovala žiadnym súhlasným stanoviskom k zriadeniu skalky, či už od obyvateľov bytového domu, alebo Mesta Žilina ako vlastníka pozemku. Z toho dôvodu jej bola vystavená písomná výzva za porušenie § 48 Zák. 372/1990Zb. o priestupkoch v zmysle VZN Mesta Žilina č. 8/2010 čl. 7 ods.2 o správe, tvorbe,  údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina.

2.7.2019 - 23:06 hod. Oznamovateľ požiadal o pomoc ohľadom jeho známeho, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý a na ulici Polomská spadol z vozíka pre osoby zdravotne ťažko postihnuté. Hliadkou MP na mieste zistený Milan C., ktorý bol za pomoci hliadky MP odvedený do miesta bydliska.

3.7.2019 - 20:38 hod. Hliadkou MP zistené štyri sudy červenej farby zo zapáchajúcou tekutinou v Lesoparku Chrasť,  označené ako nebezpečná žeravina. Sudy, pravdepodobne patriace k blízkej stavbe boli verejne prístupné, bez akéhokoľvek zabezpečenia, pričom jeden z nich bol otvorený. Z miesta vyhotovená fotodokumentácia, doriešenie v nasledujúcich zmenách.

6.7.2019 - 07:37 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom suseda, ktorý hádže na jej terasu na ul. Za plavárňou petardy. Hliadkou MP  na mieste zistené, že sa jedná o dlhodobý spor medzi susedmi. Roman H., za priestupok proti VZN  mesta Žilina 15/2009 – používanie zábavnej pyrotechniky mimo času na to určeného doriešený na mieste v blokovom konaní. Oznamovateľka následne poučená ako ďalej postupovať v jej situácii.

Okrsok Solinky: 

3.7.2019 - 08:15 hod. Oznamovateľ nahlásil že na ulici Rajecká niekto kope do vchodových dverí. Hliadkou MP na mieste zistený asociál Peter Ž., pod vplyvom alkoholu. Odoslaný mimo.

10:00 hod. Hliadkou MP bol počas patrolácie obce Bytčica zistený pes bez majiteľa, ktorý bol následne odchytený a vrátený. Majiteľka psa doriešená v blokovom konaní.

Okrsok Hájik:

1.1.2019 - 09:49 hod. Oznamovateľ nahlásil, že na ul. Dolné Rudiny je zranený bližšie neuvedený dravec. Kynológ zistil, že sa jedná o Pustovku, odchytená, dočasne umiestnená na stálej službe MP, telefonicky vyrozumený správca NP MF.

3.7.2019 - 20:16 hod. Prijatý telefonický oznam, že sa na ul. J. Závodského nachádza starý strom, ktorého koruna sa nebezpečne skláňa a bojí sa, že spadne a niekoho zraní. Odporučená bezodkladne kontaktovať HaZZ. V čase o 20:25 hod. prijatá telefonická žiadosť OS HaZZ o poskytnutie súčinnosti, pri zrezávaní stromu. Na mieste zistené hasičské vozidlo. Za prítomnosti hliadky MP sa podarilo zasahujúcim hasičom poškodený konár bezpečne odstrániť. Vo veci bol informovaný zodpovedný vedúci odboru životného prostredia MsÚ Žilina.

5.7.2019 - 23:00 hod. Hliadka MP bola oslovená maloletým chlapcom z balkóna bytu na ul. Korzo z dôvodu manželskej roztržky jeho rodičov. Po príchode hliadky k bytu bolo na mieste zistené, že ženu, ktorá podľa svojho vyjadrenia má byť po operácií chrbtice sotil manžel Daniel H., pričom spadla na zem a nemôže sa postaviť. Obaja manželia boli pod vplyvom alkoholu. Poškodená Katarína H., si privolala RZP, ktorej posádka ju po príchode prevzala na ošetrenie. Neskôr hliadke MP uviedla, že zranenie chrbtice si privodila pádom zo stoličky a nechce udalosť ďalej riešiť. Obaja menovaní boli hliadkou poučení.

6.7.2019 - 07:38 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom voľne pobehujúcich dvoch koní na ul. Cesta k cintorínu. Telefonickým preverením na OS KR PZ zistené, že majiteľka koní bola vo veci vyrozumená. V čase o 08:09 hod. sa na miesto dostavila, kone si  prevzala.

YzUyOT