AKTUÁLNE

arr3VÝBEROVÉ KONANIE...Otvorené !!!   Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto,... arr3POĎAKOVANIA...email ........... Dobrý deň, chcem vyjadriť pochvalu a poďakovať ešte raz hliadke, ktorá mala službu... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤKaždú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 39% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 30% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2018:                              MP na facebooku                             

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1256

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 609

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2018:                                                           

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1739

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 992

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl 2018:                                           

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1558

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 767 Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

 

SEPTEMBER 2018

39. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 291

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 145

Okrsok Mesto -  centrum:

06:50 hod. Prijatý telefonický oznam od oznamovateľky ohľadom spiaceho bezdomovca vo vchode bytového domu na ul. A. Bernoláka. Hliadkou MP bol na mieste zistený Stanislav Č.,  javiaci známky požitia alkoholu, bez viditeľných vonkajších zranení. Po prebudení bol s osobou prejednaný priestupok proti verejnému poriadku (znečistenie verejného priestranstva výkalmi), za ktorý bol doriešený v blokovom konaní. Po doriešení priestupku bolo znečistenie odstráneného družkou menovaného, ktorá na uvedenej adrese bývala.

23:10 hod. Hliadkou MP zistená osoba v bezvedomí s krvavým poranením hlavy /zátylok/ vo Farskej uličke. Jednalo sa o  Štefan Š., bytom  Kysucké Nové Mesto. Do príchodu privolanej sanitky bola menovanému poskytnutá prvá pomoc podľa pokynov operátora linky 155. Následne bol menovaný posádkou sanitky prevezený na ďalšie ošetrenie na urgentné odd. FNsP. Na mieste stotožnení svedkovia udalosti – kamaráti poškodeného – Peter Ď., bytom Rudinská a  Tomáš, B., bytom Brodno, ktorí uviedli, že poškodený bol fyzicky napadnutý neznámou osobou. Poučení o možnosti vec nahlásiť na PZ SR.

14:26 hod.  OS Železničnej Polície požiadalo o preverenie oznamu ohľadom ženy, ktorá je zjavne v zlom psychickom stave a pohybuje sa vo vestibule Železničnej stanice na ul. P. O. Hviezdoslava. Hliadkou MP na mieste zistená Paulína V., bytom  Žilina. Menovaná pod vplyvom alkoholu, bez viditeľných zranení a potreby ošetrenia. Po telefonickej konzultácii s lekárkou psychiatrického odd., osoba odoslaná do miesta trvalého bydliska, bez potreby lekárskeho ošetrenia.

16:55 hod. Prijatý telefonický oznam od oznamovateľa ohľadom finančnej hotovosti nachádzajúcej sa vo výdajnom priečinku bankomatu Slovenskej sporiteľne. Následne sa na miesto dostavila Žaneta J., ktorá uviedla, že v bankomate pozabudla hotovosť 150 eur, ktorá súhlasila s hodnotou predmetu nálezu. V prítomnosti hliadky MP si hotovosť prevzala.

12:10 hod. Príslušníkom MP Okrsku Mesto – centrum na základe podnetu od zástupcu primátora, vykonaná osobitná kontrola stavu stavebných prác prebiehajúcich na rodinnom dome. Na mieste bol zistený Ing. Tibor M., splnomocnený na výkon rekonštrukcie Farského úradu cirkvi bratskej, ktorý v Zápisnici o podaní vysvetlenia uviedol, že na mieste dochádza iba k prácam v súlade s predchádzajúcim stavebným povolením. Zo stavu bola vyhotovená fotodokumentácia a k veci spísaný úradný záznam.

Okrsok Vlčince:

09:13 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil, že na ul. Pittsburgská  sa na zemi nachádzajú zrejme otrávené návnady nastražené pre psov. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, zistené rozhádzané menšie množstvo pravdepodobne mletého mäsa. Pôvodcu znečistenia a či išlo o zámerne konanie sa nepodarilo zistiť.

Okrsok Solinky:

09:10 hod. Operačná RZP požiadala MP o pomoc pri preverení oznamu o mužovi, ktorý sedí v neprirodzenej polohe na zastávke autobusu ul. Mostná. Na mieste sa už nachádzala hliadka OOPZ a RZP.

08:35 hod. Personál herne Vix na ul. Hlinská požiadala MP o pomoc nakoľko ako uviedli do PJ im vošiel chlap pod vplyvom alkoholu, ľahol si na zem a odmieta odísť. Hliadkou MP na mieste zistený Marián Š., slabá sociálna vrstva. Hliadkou MP vyvedený von z PJ.

02:00 hod. Kamerovým systémom mesta spozorovaní dvaja muži pod vplyvom alkoholu v strede cesty na ulici Mostná, medzi ktorými dochádzalo k fyzickej roztržke. Po príchode hliadky MP boli na mieste stotožnení Dávid G., a Matej F., ktorí uviedli, že sa poznajú. Menovaní boli bez zranení, po poučení odporučení do miesta bydliska.

21:21 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil bezdomovcov, ktorí posedávajú pri obchodnom dome Billa na Solinkách, kde konzumujú alkohol, znečisťujú priestranstvo a krikom obťažujú obyvateľov. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, silne podnapití bezdomovci zistení na ul. Jaseňová, kde s nimi bol vykonaný pohovor. Následne odoslaní na miesta kde nebudú obťažovať okolie.

20:59 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ruvačky niekoľkých osôb, ku ktorej dochádzalo v priestore pri obchodnom dome Billa na ul. Platanová. Hliadkou MP boli na mieste zistené osoby Tomáš O. s krvácajúcim zranením tváre a Dominik Š., ktorý údajne menovaného fyzicky napadol. K ruvačke nedochádzalo, obe osoby javili známky požitia pravdepodobne alkoholu. Následne sa na miesto dostavila hliadka  OO PZ Žilina – západ , ktorá si vec prevzala a poškodenému bola  na miesto privolala sanitku.

Okrsok Hájik:

14:50 hod. Prijatý telefonický oznam od oznamovateľa, ohľadom nelegálnych výkopových prác na verejnej komunikácii na ul. Kvačalova. Hliadkou MP na mieste zistená nelegálne prekopaná verejná komunikácia a následná snaha o pripojenie ku vodovodnému potrubiu Sevaku Žilina. Na komunikácii sa nachádzali označené aj ďalšie výkopové práce, ktorými sa má rozostavaná nehnuteľnosť nelegálne pripojiť na kanalizáciu a elektriku.  Pri výkopových prácach sa nachádzal aj investor stavby Pavol S., ktorý hliadke uviedol, že nemá žiadne potrebné povolenie zo Stavebného úradu na výkopové prace, príp. povolenia na pripojenie vody, kanalizácie a elektriky na ktoré sa pokúša napojiť. Na miesto bol privolaný aj zamestnanec Sevaku Žilina Peter J., ktorý uviedol, že sa jedná o neoprávnený zásah do vodovodného potrubia, ktorý môžu vykonávať len zamestnanci Sevaku, následne z miesta vyhotovil fotodokumentáciu a zakázal ďalšiu činnosť na uvedenom potrubí. Nakoľko sa jednalo o nepovolený výkop a zásah do súkromného pozemku bez súhlasu majiteľa /podozrenie zo spáchania TČ/, zároveň aj na pozemku mesta Žiliny, bolo riešenie postúpené príslušníkom PZ SR. Hliadkou MP z miesta vyhotovená fotodokumentácia a spísaný úradný záznam bude postúpený na Stavebný odbor MsÚ Žilina.

 

NzlhY