AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3POĎAKOVANIA...  Vážený pán náčelník, dovoľte mi, pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017, poďakovať... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤKaždú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 40% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 30% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2018:                                  MP na facebooku         

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1997

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 784

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2018:                                      

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1712

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 611

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1856

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 586  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

 

APRÍL 2018

15. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 554

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 244

 

Okrsok Mesto - centrum:

03:30 hod. Hliadkou MP zistené vypáčené mreže a rozbité okno do kancelárie na budove PJ Kozlovňa na ul. Mydlárska. Nakoľko bolo zjavné, že do objektu niekto vnikol násilím, bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Žilina – západ Do príchodu  hliadka MP zabezpečovala priestor v okolí budovy tak, aby nik nemohol vojsť dovnútra a ani nepozorovane vyjsť von. Ďalej bol prostredníctvom obchodného registra zistený majiteľ prevádzky, telefonicky kontakt však nebol možný. Na miesto dostavila hliadka PZ SR ktorej príslušníci sa po dohode vydali kontaktovať majiteľa do miesta trvalého bydliska. Hliadkou MP nájdený krompáč, pohodený neďaleko PJ MB elektronika, z ktorým pravdepodobne došlo k vypáčeniu mreží. Uvedená informácia poskytnutá operačnému dôstojníkovi PZ SR. Na miesto dostavil majiteľ prevádzky, ktorý za prítomnosti hliadky PZ SR vstúpil do objektu, kde zistil že sa trezor, v ktorom sa nachádzala finančná hotovosť páchateľovi nepodarilo otvoriť a podľa všetkého z miestnosti nezmizli ani iné veci. Ďalšie riešenie si na mieste prevzala hliadka PZ SR.

19:35 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam muža, ktorý po prenasledovaní z ul. Republiky zadržal zlodeja peňaženky. Ku krádeži došlo údajne na autobusovej stanici. Hliadkami MP bol na mieste zistený Roman M., ktorý kľačal na mužovi tmavšej pleti. Jednalo sa o rumunského občana Rafa D. V rovnakom čase sa na miesto dostavila hliadka OO PZ Žilina – východ, ktorá si vec prevzala.

10:10 hod. Na MP  oznamovateľka nahlásila skupinku bezdomovcov, ktorí svojím správaním narúšajú verejný poriadok /hlasné a vulgárne pokrikovanie, znečisťovanie okolia na ul. A. Bernoláka. Na mieste zistený Ivan S., pre porušenie VZN 15/2012 doriešený pohovorom. V jeho prítomnosti tiež osoba, ktorá odmietala predložiť doklad totožnosti a nespolupracovala pri jej overení ani po viacerých márnych výzvach a poskytnutej súčinnosti. Po predvedení na útvar MP Žilina bolo lustráciou zistené, že sa jedná o  Peter O. Teplička n/Váhom. Menovaný doriešený pohovorom pre porušenie §47/1,a Zák. 372/90 Zb. – neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.  

19:10  hod. Na MP oznamovateľ nahlásil na ul. Daxnerova  dve osoby pod vplyvom alkoholu a jednému z nich z pod odevu vypadla krátka strelná zbraň. Osoby boli podľa poskytnutého popisu zadržané na križovatke ulíc V. okružnej a Daxnerovej. Jednalo sa o Tvrdý D, a Gašpar M. bytom  Žilina Držiteľ zbrane  Martin G. uviedol, že sa jedná o airsoftovú zbraň /skupina D Zák. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive/. Nakoľko sa menovaný svojím konaním dopustil priestupku podľa §7 ods.2 Zák. 190/2003 Z. z., ktorý nemožno riešiť v rámci Zák. 564/1991 Zb. – o obecnej polícií, bola na miesto privolaná hliadka PZ SR Žilina. Obaja menovaný sa podrobili dychovej skúške s pozitívnymi výsledkami. Po vykonaných úkonoch bol odovzdaný svojej matke. Matke bolo odporučené vzhľadom na konfliktné správanie jej syna, navštíviť služby psychologických poradní.

Okrsok Vlčince:

23:00 hod. Hliadka MP za plavárňou zistila  priestupok podľa VZN mesta Žilina č. 15/2012 – požívanie alkoholických nápojov /vodka/, ktorého sa dopustili  Filip I. a  Juraj I. Počas prejednávania priestupku boli obe osoby viac krát vyzvané, aby od ďalšieho požívania alkoholu upustili, čo neakceptovali a  voči hliadke MP začali byť vulgárny, slovne ich napádali a Filip I. sa dal na útek z miesta priestupku. Hliadkou zadržaný pomocou donucovacích prostriedkov hmaty a chvaty. Pre porušenie §47/1,a Zák. 372/90 Zb. – neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomocí boli menovaní doriešení nasledovne: Filip I. Blokom na pokutu nezaplatenú na mieste a Juraj I. po slovnom ospravedlnení sa hliadke doriešený pohovorom. Obaja odporučení do miesta pobytu.

20:02 hod.  Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom muža odhaľujúceho sa pred hrajúcimi deťmi na ul. Dobšinského. Hliadkou MP bol na mieste zistený pomočený a značne zanedbaný Tibor A. javiaci známky požitia väčšieho množstva alkoholu, ktorý sedel na lavičke a nebol schopný samostatnej chôdze. Ošetrenie odmietol. 

Okrsok Solinky:

21:35 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam vodiča MHD ohľadom osoby pod vplyvom alkoholu, ktorá sa pohybovala v priestore vozovky na ul. Mosná. Hliadkou MP  bol na mieste zistený asi 60 ročný muž s krvácajúcim zranením hlavy, javiaci známky požitia alkoholu a bez možnosti zmysluplnej komunikácie, ktorému okoloidúci privolali sanitku. Do príchodu RZP bola mužovi poskytnutá predlekárska pomoc. Muža prevzali zdravotníci sanitky.

23:45 hod. Na MP bol prijatý opätovný anonymný telefonický oznam ohľadom rušenia nočného pokoja hudbou a krikom šíriacim sa z priestoru bloku č. 10 vysokoškolských internátov na ul. Hlinská . Hliadkami MP boli na mieste zistené väčšie skupiny študentov pod vplyvom alkoholu, ktoré boli poučené. Zároveň bolo zistené, že hluk sa šíri aj z prevádzkarní Kaviareň stará menza a K-2. Z dôvodu, že prevádzkarne boli otvorené po polnoci a zdržiavali sa v nich zákazníci, boli na mieste objasňované priestupky v zmysle VZN 5/2016. Za nedodržanie prevádzkové času v prevádzkarni Kaviareň stará menza bola osobe Monika Š.  vystavená písomná výzva. V prevádzkarni K-2 bola za rovnakých okolností vystavená písomná výzva osobe Katarína V. 

Okrsok Hájik: 

22:40  hod. Na MP prijatý telefonický oznam ohľadom pohybu diviačej zveri na ul. Petzvalova. Hliadkou MP boli prítomné diviaky odplašené smerom na lúku za sídlisko. Pri kontajneroch zistené nádoby so zvyškami jedla – pomyje, ktorými sa prikrmovali. Z miesta vyhotovená fotodokumentácia. 

06:42  hod. Na MP  nahlásil pán V.  voľne sa pohybujúceho Vlčiaka a Pittbula na ul. Štrková  vo dvore ich firmy. Kynológ oboch psov odchytil /Nemecký ovčiak a Argentínska doga/. Zistený majiteľ, ktorý si psov prevzal, doriešený BP.

21:00 hod.  Na MP oznamovateľ nahlásil skupinu mladých osôb, ktoré sa na detskom ihrisku na ul. M. Bela správajú veľmi hlučne a vulgárne, došlo medzi nimi k drobnej fyzickej potýčke a má podozrenie, že požívajú alkoholické nápoje. Hliadkou MP  na mieste zistených 15 osôb, ktoré boli po dôraznom pohovore z ihriska vykázané a odporučené na iné nefrekventované miesto resp. do miesta pobytu. Alkohol v ich prítomnosti zistený nebol.

NjBjMD