AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 39% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 31% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MP na facebooku

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1359

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1059

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1495

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 873

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 937

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 589

  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí a činnosti hliadok MP Žilina za týždeň.

 

APRÍL 2019

14. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 405

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 247

Okrsok Mesto – centrum: 

22:26 hod. Prijatý telefonický oznam od oznamovateľky, ohľadom dvoch osôb v kapucniach, ktoré poškodzujú na ul. D. Dlabača dopravné značky, smetné nádoby a správajú sa neprispôsobivo. Uviedla, že tieto osoby udreli do hlavy neznámu osobu na ul. J. Milca. Hliadkami MP v okolí zadržaní: Anton K., bytom Snežnica a Nicolas F., bytom Žilina. Ďalej hliadkou MP zistené, že údajný poškodený, nemá žiadne poranenia a odmieta podať oznámenie. Hliadkou MP následne zistené poškodenie dreveného stánku na ul. J. Milca. Po vyťažení oznamovateľky operačným strediskom, bolo zistené, že videla menovaných aj ako poškodili uvedený stánok, následne bola vo veci kontaktovaná majiteľka stánku,  ktorá sa dostavila na miesto a podala oznámenie o spôsobenej škode privolanej hliadke PZ SR. Na základe žiadosti zasahujúcej hliadky PZ SR podozriví prevezení na OO PZ Žilina - východ. 

15:54 hod. Oznamovateľka, pracovníčka SBS v supermarkete na Hlinkovom námestí telefonicky nahlásila, že v predajni našla podnapitú ženu, ktorú nemôže prebrať. Hliadkou MP na mieste zistená Martina Ž., totálne pod vplyvom alkoholu. Prebratá, bez viditeľných zranení posadená na lavičku a ponechaná na vytriezvenie.

13:00 hod. Na základe požiadania pracovníčky neziskovej organizácie Star DOS, ktorá poskytuje opatrovateľské služby, bol kynológom prevzatý pes z bytu na ul. Bratislavská dlhodobo chorého pacienta Gejzu Ch., ktorého zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť a psa nemá kam umiestniť. Pes bol po dohode s menovanou ako aj s majiteľom umiestnený v útulku /Mojšová Lúčka/.

09:12 hod. Oznamovateľka nahlásila ženu, ktorá podvodným spôsobom láka od ľudí peniaze na údajnú rehabilitáciu na ul. J. Fándlyho. Hliadkou MP bola na mieste zistená žena Rumunskej národnosti Tuta C.,  ktorá bola hliadkou doriešená BP za porušenie § 24/1, a Zák. č. 372/1990 Zb. Hliadkou zistené, že menovaná ochorenie len predstiera, po poučení jej bola táto činnosť zakázaná.

18:45 hod. Prijatý telefonický oznam od obsluhy PJ Kvadro Café, ktorá nahlásila muža žiadajúceho rozmieňanie finančnej hotovosti za účelom podvodu, pričom sama bola poškodenou v danej veci a prišla o finančnú hotovosť vo výške 50 €. Hliadka MP po príchode na miesto vykonala vo veci šetrenie a na základe popisu muža uvedeného poškodenou prehľadala vnútorné priestory, ako aj okolie obchodného centra bez zistenia takejto osoby. Taktiež boli vyrozumené ostatné hliadky a pracovníci SBS za účelom zamerania sa na muža podľa uvedeného popisu. Poškodená bola vo veci poučená a odporučená vec osobne nahlásiť na OO PZ SR Žilina.

21:25 hod. Operátorka tiesňovej linky 112 požiadala MP o súčinnosť pri preverení oznámenia ohľadom muža, ktorý údajne napáda druhé osoby v okolí zastávky MHD oproti hotelu Polom na ul. P. O. Hviezdoslava. Kamerovým systémom mesta zistené, že sa jedná o vzájomné napádanie asociálov. Po príchode hliadky MP boli na mieste zistení bezdomovci a asociáli Ján J., Katarína F., Pavol K. a Ľuboš K., pričom išlo o vzájomné fyzické napádanie bratov. Po upokojení situácie boli všetci prítomní poučení a po dôraznom dohovore z miesta vykázaní. K zraneniam osôb na mieste nedošlo.

13:40 hod. Kynológom MP preverený oznam z predchádzajúcej zmeny ohľadom uhynutej ovce v mestskej časti Brodno na ul. Zaroháčovská. Na priľahlom pasienku uvedenej ulice bola zistená uhynutá ovca. V blízkosti bol spozorovaný pastier, ktorý priznal, že ovca patrí priľahlej farme. Pri pokuse o kontakt s majiteľom farmy boli zistené ďalšie uhynuté ovce a nevyhovujúce podmienky na chov psov. Na miesto privolaná  RPVS a v jej súčinnosti boli vykonané kontroly priestorov maštale, kde bol zistený ďalší úhyn oviec cca 25 ks. Vykonaná kontrola priestorov chovu ošípaných, kde boli taktiež zistené uhynuté ovce, ktorými sa kŕmili ošípané. Z dôvodu podozrenia, že sa jedná o trestný čin na úseku chovu a držania hospodárskych zvierat, bola na miesto operačným strediskom MP Žilina privolaná hliadka OO PZ SR Žilina, ktorá si prevzala ďalšie riešenie.

Okrsok Vlčince:

19:51hod. Oznamovateľ požiadal hliadku MP o vykázanie ženy, ktorú pred niekoľkými mesiacmi prichýlil do svojho bytu na ul. Trenčianska a tá odmieta jeho byt teraz opustiť. Po príchode hliadky MP bola pred dverami bytu oznamovateľa zistená žena Tatiana V., trvale bytom Nové Zámky, ktorá bola po poučení hliadkou z miesta vykázaná. Menovaná nemala na uvedenej adrese trvalý pobyt, ani vlastnícke práva k nehnuteľnostiam. Oznamovateľ na mieste ďalej uviedol, že žena sa opakovane dožadovala vstupu do bytu takým spôsobom, že rušila nočný pokoj v spoločných priestoroch vchodu a on ju z dôvodu zachovania pokoja pustil dnu. V čase 23:10 hod. prijatý opakovaný oznam ohľadom uvedenej ženy, ktorá pred vchodom do paneláku ruší nočný pokoja a zvoní na zvončeky. Hliadkou po príchode bola menovaná žena zistená na mieste a doriešená blokom na pokutu nezaplatenú na mieste  za porušenie § 47/1, „b“ Zák. č. 372/1990 Zb., následne opätovne z miesta vykázaná.

20:33 hod. Prijatý telefonický oznam., ktorý uviedol, že videl ako vodič vozidla vyložil do kontajneru na ulici odpad Tatranská /gumu/, ktorým zaplnil takmer polovicu smetnej nádoby. Hliadkou MP na mieste zistené, že sa pravdepodobne jedná o odpad spadajúci do kategórie stavebný. OS MP lustráciou zistený majiteľ vozidla Július H., bytom Mojš, ktorý bol vo veci telefonicky kontaktovaný. Na základe telefonického rozhovoru sa menovaný vrátil späť na miesto, kde bol za porušenie VZN mesta Žiliny 16/2018 doriešený v blokovom konaní, po čom odpad zo smetnej nádoby odstránil - odporučený na využitie zberného dvora v mieste trvalého bydliska.

22:26 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil rušenie nočného kľudu, ku ktorému dochádza pri stavebnej činnosti na ul. Obchodná. Hliadkou MP na stavenisku kontaktovaní robotníci, ktorí uviedli, že na stavbe prebieha proces betónovania, ktorý nie je možné prerušiť bez toho aby nevznikla značná škoda. Na miesto sa dostavila aj hliadka PZ SR, ktorej členovia nariadili ukončenie prác. Prítomný stavbyvedúci za priestupok doriešený v blokovom konaní.

20:58 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil muža ležiaceho na ul. Za Plavárňou. Hliadkou MP na mieste zistený veľmi silne podnapitý muž Jaromír D., bytom Piešťany. Prebratý, bez zranení, neschopný bezpečného pohybu, prevezený hliadkou MP do ubytovacieho zariadenia Hotel Bôrik.

Okrsok Solinky:

18:30 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil, že pred predajňou Billa na Solinkách je už približne dve hodiny uviazaný pes. Hliadkou MP na mieste zistený pes, rasy maltézsky pinč, ktorý nemal implantovaný identifikačný čip. Následne prevezený do útulku v Mojšovej Lúčke.

18:55 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila bitku bezdomovcov pred predajňou Billa na Solinkách. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri ktorej bola zistená štvorica podnapitých mužov bez domova. Po napomenutí všetci odoslaní na menej frekventované miesta. V čase príchodu hliadky nedochádzalo k narúšaniu verejného poriadku.

Okrsok Hájik:

07:30 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že má na vozidle, ktoré je zaparkované na jej vyhradenom mieste, na ul. Kempelenová  poškodené pneumatiky. Hliadkou MP na mieste zistené, že prerezané pneumatiky sú zrejme výsledkom dlhodobého sporu so susedom a ku riešeniu si už privolal hliadku PZSR.

01:52 hod. Oznamovateľka nahlásila, že ju údajne na ul. Priehradná fyzicky napadla neznáma osoba. Hliadka MP zistila, že menovaná je značne pod vplyvom alkoholu, bez zranení. Následne sa na miesto dostavila čašníčka z priľahlého pohostinstva a uviedla, že oznamovateľku nikto fyzicky nenapadol, len mali medzi sebou drobný verbálny konflikt. Následne ešte uviedla, že už dva krát bola na mieste neopodstatnene hliadka PZ SR.

MzQ2Y